med anledning av prop. 2010/11:113 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet

Motion 2010/11:Ub12 av Jabar Amin (MP)

av Jabar Amin (MP)

Sammanfattning

Regeringen föreslår i proposition 2010/11:113 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet att studiemedel får lämnas för annan tid än studietid. Studierna bör omfatta totalt 60 högskolepoäng och bedrivas i minst 36 veckor under ett normalstudieår. Vidare föreslår regeringen att det bara ska gälla högskolestudier på utbildningsprogram som haft sådant upplägg före den 1 januari 2010. Det gäller studier retroaktivt från den 1 juli 2008.

I propositionen lämnas också förslag om att studiestödstagare ska lämna sin adress till CSN och att preskriptionstiden för studiestödsfordringar ska förlängas i syfte att få en förbättrad återbetalning av studieskulder.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samråd med lärosätena och studentorganisationerna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att studiemedel för annan tid än studietid också ska gälla utbildningar som har inrättats efter den 1 januari 2010.

Motivering

Miljöpartiet delar den uppfattning som förs fram i propositionen om att man bör sträva efter ett effektivt och sammanhållet studiemedelssystem som ska vara enkelt och överblickbart för den enskilde. Studiemedelssystemet ska dessutom vara samhällsekonomiskt hållbart över tid och ha en hög rättssäkerhet. Det är centralt att systemet upplevs legitimt och ger alla människor, oavsett socioekonomisk bakgrund, möjligheter och förutsättningar att studera inom den högre utbildningen.

Att, som i propositionen, bara lämna förslag om att i enstaka utbildningar öka flexibiliteten i studiemedelssystemet gör att systemet blir mer likt ett lapptäcke än ett sammanhållet och överblickbart system som utgår från den enskilde.

Samtliga utbildningsrelaterade remissinstanser har kritiserat propositionens förslag med hänvisning till att det inte blir tillräckligt flexibelt. CSN avstyrker till och med förslaget. Miljöpartiet anser att regeringens beslut att ändå gå vidare med förslaget riskerar studiestödssystemets legitimitet. Propositionens förslag ger motsatt effekt i systemet än den som regeringen avsett att framkalla. Samråd med lärosätena och reell dialog med studentorganisationerna är viktigt för att forma framtidens studiemedelssystem.

Lärosätena bör själva kunna bedöma hur stor arbetsinsats som krävs för att uppnå uppsatta mål med utbildningarna samt under vilken tid det arbetet ska bedrivas. Regeringen uttrycker i propositionen oro över att ge incitament till lärosätena att förkorta utbildningarna ytterligare. I stället för att införa ett verkligt kvalitets­utvärderingssystem detaljstyr regeringen nu den högre utbildningen på ett inte så effektivt sätt. Studiemedelssystemet bör anpassas efter högskoleutbildningarnas upplägg och inte tvärtom. Studiemedel för annan tid än studietid, inom ramen för det som propositionen avser, ska även gälla utbildningar som har inrättats efter den 1 januari 2010.

Stockholm den 28 april 2011

Jabar Amin (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-04-28 Bordläggning: 2011-04-29 Hänvisning: 2011-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)