Ökad kontroll av avloppsvatten för att spåra pandemier

Motion 2021/22:2705 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig strategi för hur Sverige via fler avloppsvattenprover tidigare kan hitta och begränsa skadan och spridningen av virussjukdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns inga krav på analys av virus i avloppsvattnet. Det finns ingen myndighet som har ansvaret för frågan. Naturvårdsverket har ansvar för regelverket vad gäller rening och analys av avloppsvatten, men detta omfattar i nuläget inte virus. Folkhälso­myndigheten har det nationella ansvaret för spårning och begränsning av smittsamma sjukdomar.

Det saknas statlig nationell och internationell samordning av eventuella analys­resultat.

De virusspårningar som sker idag inom olika forskningsprojekt och flera av forskningsprojekten har startat nu efter pandemiutbrottet.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att smittspårning via avloppsvattnet är relativt nytt och begränsat, och större samordning saknas.

Sverige behöver nu se över om vi kan öka provtagningarna och fastställa smitt­spårningen bättre genom fler analyser av avloppsvattnet. Att ta fler och mer strategiska analyser av avloppsvattnet kan ju hjälpa till att förebygga stora virusutbrott och tidigt upptäcka pandemier.

Det behöver tas fram en tydlig strategi för hur vi via avloppsvattnet kan upptäcka virusutbrott i tid och därmed kan begränsa skadan och spridningen av pandemier och andra virussjukdomar.

Att upptäcka sjukdomar i tid är viktigt och här behöver också Sverige jobba för att öka samarbetet inom EU för att analysera och begränsa smittspridningen genom att samarbeta om analyser av avloppsvatten och utbyta erfarenhet av detta med andra EUländer.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)