Ökad kunskap om endometrios

Motion 2007/08:Ub423 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att vårdutbildningar och vårdgivare upplyses om endometrios, dess symtom och effekter.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om adekvat behandling av sjukdomen genom tidig diagnos.1

1 Yrkande 2 hänvisat till SoU.

Motivering

Endometrios är en av våra vanligaste kvinnosjukdomar, men trots det okänd. Det är inte bara allmänheten som har dålig kunskap om denna utbredda och plågsamma kroniska sjukdom, utan även bland beslutsfattare och inom sjukvården är vetskapen om dess effekter ytterst begränsad.

Endometrios har av gynekologer beskrivits som det troligen mest smärtsamma som kan drabba en kvinna i fertil ålder. Sjukdomen är en vanlig orsak till ofrivillig barnlöshet, vilket får konsekvenser inte bara för kvinnan själv, hennes familj och omgivning, utan även för samhället i stort. Man vet idag inte varför vissa kvinnor drabbas av sjukdomen, men att den är ärftlig. Den är svår att diagnostisera bland annat beroende på att man kan ha ett antal olika symptom. Den genomsnittliga tiden för att få rätt diagnos är idag 7–9 år, en period då kvinnan ofta inte upplever sig trodd och därmed ofta nonchalerad av sjukvården. Detta sker ofta innan eller under kvinnans fertila ålder och kan alltså påverka fertiliteten starkt negativt. När sjukdomen väl är diagnostiserad är den svårbehandlad eftersom man endast kan angripa symptomen. Många mediciner ger tuffa biverkningar, både av fysisk och psykisk karaktär. Beträffande möjligheten att få remiss till specialistläkare och behandling av barnlösheten tillämpar landstingen olika regler, vilket resulterar i att kvinnor behandlas olika i olika delar av vårt land. I värsta fall kan detta orsaka permanent barnlöshet.

Sjukdomen är att betrakta som socioekonomisk. Vid tidig debut försvårar den kvinnans (flickans) möjligheter att skaffa en bra utbildning och ett kvalificerat arbete. Detta påverkar både privatekonomin och samhällsekonomin. Sjukdomen innebär oftast en stor påfrestning i relationen till partner, övrig familj och vänner. ”Kvinnosjukdomen endometrios” påverkar definitivt inte bara kvinnan utan alla i hennes närhet och samhället i övrigt.

Fokus kring arbetet gällande upplysning och information om sjukdomen, dess symptom och effekter bör därmed riktas mot läkar- och andra vårdstuderande, till befintliga yrkesgrupper inom vården samt till samhället i övrigt. En bredare kunskap om sjukdomen kommer att utgöra en relevant del i arbetet att säkerställa att diagnos ställs i ett tidigt stadium. Detta inte minst för att begränsa skadligheten som uppstår när sjukdomsförloppet fortskrider och förvärrar situationen för den drabbade kvinnan, hennes familj och övriga samhället.

Stockholm den 3 oktober 2007

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)