Ökad regional fysisk planering

Motion 2017/18:2636 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S)

av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad regional fysisk planering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är det idag endast Stockholmsregionen som sedan lång tid tillbaka har en regionplanering reglerad i lag. När det gäller övriga landet bedrivs arbetet, i den mån det görs, på frivillig bas.

I Skåne bedrivs sedan ett antal år tillbaka ett arbete med regional fysisk planering under ramen för det som kallas Strukturbild för Skåne. Arbetet bedrivs med respekt för kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjningen. I stället bygger arbetet på en samverkan mellan olika regionala och lokala aktörer där kommunerna är den viktigaste parten. Erfarenheterna av arbetet är mycket goda.

Ett regionalt arbete inom den fysiska planeringen syftar både till att ge stöd åt kommunerna för att sätta de kommunala planerna i ett större regionalt sammanhang men också till att få en större bild av hur bostadsförsörjningen i arbetsmarknadsregioner svarar upp mot de framtida behoven på totalen. Detta ligger i linje med det förslag som den statliga bostadsplaneringskommittén föreslog i sitt betänkande 2015.

Ytterligare ett syfte med det arbete som bedrivits är att se till så att infrastrukturplanering och kollektivtrafikplanering hänger ihop med bostadsplaneringen. Den inriktningen stöds också av den ambition som regeringen gett uttryck för när man nu för första gången lagt in kopplingen mellan infrastruktur och bostadsbyggande i Trafikverkets åtgärdsplanering för den kommande planperioden.

En tydligare statlig politik på detta område skulle dels ge en större legitimitet åt arbetet och dels en tydlig signal om vikten av den regionala planeringen, inte minst gentemot alla de statliga myndigheter som måste vara inblandade för att arbetet ska bli bra.

Rikard Larsson (S)

Niklas Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)