Ökad satsning på självkörande bilar, trafiksäkerhet och underhåll i det svenska vägnätet

Motion 2018/19:459 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en underhållsstrategi avseende det svenska vägnätet och vägmarkeringar som gäller över hela landet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det svenska vägnätet är i gradvis förfall och det läggs för få resurser på underhåll. Detta har skett under flera års tid, under både nuvarande och förra regeringen. Ett minimum bör vara att vi satsar så mycket på underhåll så att vi behåller nuvarande status, inte att det blir sämre. Det finns en betydande resurs och kompetensbrist hos väghållande myndigheter. Det råder en otillräcklig analys om behoven av åtgärder, men också en bristande kontroll i efterhand på utförda och upphandlade arbeten. Inte minst att reparationer och underhåll utförs enligt avtal inom Trafikverkets driftområden. En beställarorganisation måste ha tillräckligt med kunskap för att kunna formulera korrekta krav vid en upphandling samt kunna avgöra om utfört arbete har utförts på ett korrekt sätt.

År 2016 upphandlande myndigheter i stat, kommun och landsting varor och tjänster för ca 780 miljarder kronor. Trafikverket, som är en av de större aktörerna, upphandlade tjänster och produktion under 2016 för hela 49,4 miljarder kronor.

Inom EU finns en nyligen antagen strategi för säkrare vägar och hur vägnätet skall uppgraderas i hela Europa. Detta benämns ”Third mobility package” och lanserades september 2017. Man pekar på att över 25 000 personer förlorar sina liv varje år på de europeiska vägarna och att något måste göras. Men också att vi måste anpassa vägnätet för den tekniken med självkörande fordon som är i nära förestående. Här ser vi tyvärr att det svenska trafiksäkerhetsarbetet går i motsatt riktning.

För att vi skall kunna införa tekniken med självkörande fordon är det viktigt att vi har ett vägnät i toppklass. Detta för att fordonen skall kunna navigera på ett trafiksäkert sätt. En faktor för säker navigation är att det finns tydliga vägmarkeringar, räcken och skyltar. Enligt Svenska Vägmarkeringsföreningen, och Trafikverkets egna mätningar, är tillståndet på våra vägar undermåliga, endast 25 % av vägmarkeringarna är synliga på våta vägar i mörker. Det innebär att vi inte kommer kunna nyttja den nya tekniken på vägarna om inte betydande uppgraderingar sker på vägnätet. Det är dock positivt att Sverige som nation är tidigt ute och har gjort en omfattande utredning där både utmaningar och möjligheter kartläggs med den nya tekniken. Här finns möjlighet att vi blir ett framgångsland och kan skapa nya företag och arbetstillfällen med den nya tekniken.

Dessvärre leder dagens bristande underhåll till en ökad olycksrisk och att människor skadar sig och i värsta fall dör. Alla de som har vägen som arbetsplats ska också kunna känna att deras arbetsmiljö och personliga säkerhet är viktig. Dessa brister är tyvärr inte isolerade företeelser utan av generell natur, en långsiktig och oroande trend över hela landet.

Vi från Liberalerna föreslår att Trafikverket ges i uppdrag att ta fram en underhållsstrategi avseende vägmarkeringar där det sätts en miniminivå på acceptabel standard. Men också att samma krav för underhåll och skick gäller över hela landet. Ökade krav på våra infrastruktursystem bör bottna i att en större del av trafikanterna skall kunna ha nytta av förändringarna över en lång tid. Det är av vikt att Trafikverket, som är den största upphandlande myndigheten i Sverige, använder våra skattepengar på ett klokt och resurseffektivt sätt.

 

 

Arman Teimouri (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)