Ökad trafiksäkerhet utefter E10 sträckningen Töre–Narvik

Motion 2018/19:2216 av Linda Ylivainio (C)

av Linda Ylivainio (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att genomföra trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder utefter E10 mellan Töre och Narvik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Europavägen E10 mellan Töre och Riksgränsen, är drygt 40 mil lång och går från kust till fjäll. Några sträckor är ombyggda, andra pågår eller planerar Trafikverket åtgärda för att vägen ska bli bättre och säkrare.

Trafikverkets långsiktiga plan för E10 är att bredda och bygga om till mötesfri väg mellan Töre och Kiruna. Eftersom behovet är stort i hela landet och utbyggnad sker i den takt medel tilldelas, väljer Trafikverket ut de sträckor och platser där mitträcke får störst trafiksäkerhetseffekt dvs sträckor som är smala och har mest trafik för de satsade pengarna.

Fram till att Trafikverket kan bygga mitträcken genomförs andra åtgärder för att öka trafiksäkerheten, till exempel siktröjning, korsningsåtgärder, säkring av sidoområden och sänkta hastigheter. Som komplement till hastighetsjusteringar ser Trafikverket även till möjligheten att montera trafiksäkerhetskameror som kan bidra till att gällande hastighetsgränser respekteras och på så sätt rädda liv. Utöver det bygger Trafikverket om och gör stigningsfält på backar där tunga fordon idag fastnar under vintersäsongen.

Trots Trafikverkets arbete fortsätter E10 att efter sträckningen Töre–Riksgränsen vara en mycket olycksdrabbad väg. Vägpartiet kallas därför sedan några år i folkmun för ”Dödens väg”. Trafikverket anser att det är svårt att säga om E10 är mer olycks­drabbad än andra vägar med motsvarande egenskaper. I Trafikverkets analyser av dödsolyckor på E10 framgår att de sker på hela sträckan och inga specifika platser sticker ut. Trafikverket menar också att de hastigheter som nu gäller på E10 i vissa fall inte är helt anpassade efter vägens utformning. För att snarast förbättra trafiksäkerheten på E10 är det därför angeläget att Trafikverket tillförsäkras nödvändiga resurser.

Linda Ylivainio (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)