Ökat bostadsbyggande

Motion 2016/17:712 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förenklad planprocess och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Akademiska hus upplåter mark för byggnation av studentbostäder och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklade byggregler och ändrade strandskyddsregler och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad rörlighet på bostadsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bristen på bostäder är ett stort tillväxthinder och finns i stora delar av Sverige. Ofta kan det vara svårt att hitta en bostad när man ska börja studera vid en högskola eller ska flytta till en ny bostad eller till annan ort för ett arbete. Risken är att tillväxten i städer och orter bromsas. Så ska det naturligtvis inte vara. Det rimliga är en väl fungerande bostadsmarknad där man kan hitta någonstans av bo. För det krävs reformer.

Det har skett en rad reformer de senaste åren. Processkrånglet har minskat, parterna på bostadsmarknaden kan lättare nå hållbara och långsiktiga överenskommelser, byggregler för studentbostäder har förenklats och det har blivit enklare för privatpersoner att hyra ut. Åtgärderna har gett resultat. Bostadsbyggandet har ökat betydligt och är nu den högsta nivån på 20 år. Det är glädjande, men inte tillräckligt och hotas också av en regering som återinför ineffektiva subventioner. Sverige har en kraftig befolkningsökning och en fortsatt hög urbaniseringstakt, vilket kommer kräva allt fler bostäder. Behoven av nya bostäder är omfattande de kommande åren.

Mer behöver göras för att det ska byggas fler bostäder och för att bättre nyttja bostadsbeståndet.

Det måste gå snabbare att få tillstånd att bygga. Idag kan det ta många år att komma igenom processen för att få ett bygglov. Det är inte rimligt. Fler beslut om detaljplaner än idag bör kunna tas direkt av en kommunal byggnadsnämnd eller kommunstyrelse utan att behöva beslutas i kommunfullmäktige. Man bör också kunna minska det obligatoriska kravet på detaljplaner. Det är även rimligt att införa en initiativrätt, att en byggaktör har rätt att inom en rimlig och kort tid få sin egen framtagna byggplan prövad, och därmed slippa vara i händerna på ett kommunalt fastighets- eller byggnadskontor. Därtill bör överklaganden avgiftsbeläggas. På sikt bör det också övervägas att avskaffa planmonopolet, alltså att man i planprocessen istället går direkt från en översiktsplan till bygglov.

Det behövs mer byggklar mark. Det är dock en fråga i huvudsak utanför riksdagens kontroll. Det är angeläget att kommuner använder möjligheten att släppa till mer mark att bygga på. Staten kan dock använda sina markinnehav till bostadsbyggande. Ett exempel på det är Akademiska Hus som bör upplåta mark för byggnation av studentbostäder.

Regler vid byggnation har vanligen kommit till av ett gott skäl. Dock riskerar för många regler att göra byggande krångligt, dyrt och långsamt. Därför bör rejäla lättnader av regelbördan ske. I stora städer bör parkeringsnormen ses över för att bygga mer på samma yta. Strandskyddet bör i mindre exploaterade områden lättas för att förbättra förutsättningarna för byggande och boende i strandnära lägen. Bullernormen bör ses över och ändras för att det ska vara möjligt att bygga fler bostäder, något som är framförallt viktigt för mindre lägenheter och enkelsidiga lägenheter.

De bostäder som finns idag används inte effektivt. Låsningar på bostadsmarknaden gör att folk inte flyttar som man annars skulle ha gjort. Det är därför rimligt att se över skatterna på bostadsmarknaden för att undvika inlåsning. Det är också rimligt att se hur bostadsrättsinnehavare kan få bättre möjligheter att hyra ut hela eller delar av sin bostad, för att få fler objekt ut på marknaden. På samma sätt bör det övervägas hur reglerna för komplementhus, så kallade Attefallshus, samt regler för tillbyggnader ska utvecklas för att möjliggöra mer byggnation av nya bostäder, en förtätning, i områden med småhus. I detta sista finns studier som visar på en stor potential till förtätning. Skyndsamma förändringar bör ges regeringen tillkänna för att byggandet av bostäder ska öka.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)