om förläggande av artilleriskjutskolan till Älvdalen.

Motion 1975:461 av herr Turesson

av herr Turesson
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Mot. 1975:461

15

Nr 461

av herr Turesson

om förläggande av artilleriskjutskolan till Älvdalen.

Artilleriskjutskolan, ArtSS, i Solna är under tiden 15/2-15/9 varje år,
dvs. under sju månader, förlagd till Älvdalen. Även under återstoden av
året är viss del av ArtSS:s personal - ungefär 40 personer - stationerad
i Älvdalen, där matsal, mässar och hotell är i funktion hela året.

Samtliga värnpliktiga vid ArtSS samt kommenderad personal till läraroch
övriga utbildningsbefattningar under sommaren tjänstgör uteslutande
i Älvdalen.

Den personal, som är stationerad i Solna och vistas där huvudsakligen
under hösten och förvintern, uppgår till ungefär 15 personer. Intill föregående
år har en tre månaders vinterkurs också varit förlagd till Solna. För att
erhålla ökad utbildningseffekt är emellertid innevarande års del av denna
kurs placerad i Älvdalen.

Skolans ledning måste också under eftervintern vid flera tillfällen tjänstgöra
i Älvdalen för att planera för kommande verksamhet. De ofta återkommande
flyttningarna mellan Solna och Älvdalen medför självfallet såväl
kostnader som effektminskning.

Det torde vara uppenbart att skolan skulle få bättre arbetsro, om hela
verksamheten vore förlagd till samma plats. Denna måste i så fall av naturliga
skäl vara Älvdalen, där skjutfältet är beläget. Några militära nackdelar av
en sådan lokalisering av ArtSS torde inte kunna påvisas. Den hittills i Älvdalen
stationerade personalens erfarenheter är också positiva.

Slutligen skulle en lokalisering till Älvdalen av artilleriskjutskolan i dess
helhet vara av stort värde från regionalpolitisk synpunkt.

Med hänvisning till det anförda hemställer jag

att riksdagen beslutar att artilleriskjutskolan skall förläggas till
Älvdalen.

Stockholm den 22 januari 1975

BO TURESSON (m)