Omarrondering

Motion 2019/20:918 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att omarronderingsarbetet fortsätter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dalarnas skogs- och jordbruksmark är ägosplittrad. I länsstyrelsernas regleringsbrev för 2017 gavs Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag att i samverkan med bl.a. Lantmäte­riet, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen uppdatera länets långsiktiga plan för struktur­rationalisering av cirka 535 000 hektar ägosplittrad jord- och skogsmark inom länet.

I uppdraget ingick även att beskriva omarronderingens effekter på sysselsättning och värdeökning i produktionsledet samt att visa hur arbetet med omarrondering kan effekti­viseras och stärkas och därmed utvecklas samt beskriva i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2018 ges Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag att redovisa hur myndigheten har bi­dragit till att effektivisera arbetet med omarrondering i Dalarnas län. Även i Lantmäteri­ets regleringsbrev för 2018 ska Lantmäteriet redovisa hur myndigheten har verkat för stärkt samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen i syfte bl.a. att harmonisera den information som myndigheterna lämnar. Skogsstyrelsen ska också redovisa hur myndigheten under året har bidragit till att effektivisera arbetet med omar­rondering i Dalarnas län. Skogsstyrelsen ska, i områden som är aktuella för arbetet med omarrondering, särskilt prioritera inventeringar för att kartlägga värdefulla naturvärden och arbetet med att kunna erbjuda områdesskydd inom nyckelbiotopsrika brukningsen­heter. Under 2019 ska Länsstyrelsen i Dalarnas län beskriva utfallet av arbetet med omarrondering i Dalarnas län och analysera årets resultat i jämförelse med resultat de senaste två åren.

Det är viktigt att påpeka att en lyckad omarrondering kräver en förankrad gemensam grundsyn baserad på de samhällsvinster som en omarrondering leder till. Dialog och transparens mellan alla berörda parter, såväl mellan myndigheter som mellan markägare och myndigheter.

Omarrondering kan ge stora samhällsvinster och en hållbar utveckling av landsbyg­den och landsbygdens ekonomi. Den leder också till ökad skogsproduktion, vilket är mycket positivt för sysselsättningen och ger skatteintäkter till staten. Dessutom är omarrondering till nytta för samhället genom förbättrad rättssäkerhet, minskade myndighetskostnader, minskad klimatpåverkan samt positiva effekter för natur- och kulturmiljövärden.

Det är helt avgörande för det fortsatta arbetet att det statliga engagemanget fortsätter.

 

 

Patrik Engström (S)

 

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)