Ombildning till ägarlägenheter

Motion 2009/10:C436 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Hans Rothenberg (m)

av Cecilie Tenfjord-Toftby och Hans Rothenberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra omvandling av befintliga flerbostadshus till ägarlägenheter.

Motivering

Ägarlägenheter är en ny boendeform där den boende har ett starkt besittningsskydd och större frihet att göra förändringar i sin bostad. På kort tid har flera byggbolag på uppdrag av såväl privata fastighetsägare som allmännyttiga bostadsbolag börjat uppföra bostäder för denna nya boendeform. När fler bostäder byggs påverkar det de långa flyttkedjorna och bidrar till frigörande av bostäder i andra boendeformer. Samtidigt ser vi att nyproduktionen totalt är fortsatt låg, vilket hindrar den nya boendeformen att breda ut sig i tillfredsställande takt. Inom ramen för en diversifierad bostadsmarknad med olika boendeformer bör alltså ytterligare åtgärder vidtas. Staten bör därför se över möjligheterna att komplettera lagstiftningen med möjlighet att omvandla hyresrätter och/eller bostadsrätter till ägarlägenheter enligt redan vedertagna principer för omvandling.

Stockholm den 1 oktober 2009

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

Hans Rothenberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)