Omhändertagande av berusade personer enligt LOB

Motion 2019/20:2218 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att fler omhändertagna ska kunna ges vård och behandling vid omhändertagandet enligt lagen om omhändertagande av berusade personer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år omhändertar polisen cirka 60000 berusade personer enligt lagen om omhänder­tagande av berusade personer, LOB. Antalet är i stort sett oförändrat sedan 2007 men glädjande nog har antalet omhändertagna under 18 år minskat med 65 procent sedan 2007! Det finns geografiska skillnader, både avseende antal och hur stor andel som förs till vård. Majoriteten av omhändertagandena sker i storstadslänen men i förhållande till befolkningsmängden sker flest omhändertaganden i andra län.

En övervägande majoritet av dem förs till arrest. År 2015 fördes 88 procent till arrest, det är anmärkningsvärt! Om personen förs till arrest eller vård beror på geografi, tillgång till vård, om personen är utåtagerande etc. Det innebär att den medicinska bedömningen får stå tillbaka!

Polisen är ytterst angelägen om att ansvarsfrågan, vem som har yttersta ansvaret för omhändertagna personer, snarast måste lösas.

Att berusade personer hamnar i arrest och inte på hälso- och sjukvårdens tillnykt­ringsenheter, innebär dels en medicinsk risk men försvårar också möjligheten att fånga upp de personer som behöver stöd, vård och behandling för sitt missbruk eller ett bero­ende. Det blir ännu mer tydligt när man vet att var femte person som omhändertas har omhändertagits mer än en gång.


Dessutom borde det vara en självklarhet att minderåriga barn till omhändertagna personer måste uppmärksammas för att få den hjälp och stöd de har behov av men det finns ingen sådan rutin mer än i något enstaka län.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)