Omprövning av fastställd dagsförtjänst

Motion 2005/06:A325 av Sonia Karlsson (s)

av Sonia Karlsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om omprövning av fastställd dagsförtjänst.

Motivering

Enligt en dom i Regeringsrätten 727-04 i augusti i år godtas inte föreskrift i a-kassan som handlar om omprövning av fastställd dagsförtjänst.

Enligt föreskriften skall omprövning av fastställd dagsförtjänst ske under pågående ersättningsperiod bland annat då den sökande har haft ett avbrott under ersättningsperioden på grund av arbete med högre lön än tidigare. Avbrottet skall ha varit sammanhängande och ha omfattat minst sex månader (25 veckor) inom ramtiden (AMSFS 1997:13, 61 §).

Regeringsrättens beslut innebär att det blir en försämring i a-kassan mot vad som har gällt tidigare. En arbetstagare får inte längre tillgodoräkna sig de sista sex månaderna, något som har gällt i en följd av år. Med hänvisning till ovanstående hemställes att förändring görs i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring så att föreskriftens innehåll blir gällande.

Stockholm den 3 oktober 2005

Sonia Karlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)