Omställning för produktion och konsumtion

Motion 2008/09:MJ302 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s)

av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör prioritera forskning, utvecklingsarbete och planering av ett framtida hållbart lantbruk mot bakgrund av omställningen av vårt energisystem.

Motivering

Alltfler ser oljan som en begränsad resurs som gradvis kommer att behöva fasas ut och ersättas med andra energislag. Klart är att en del oljefyndigheter redan håller på att tömmas ut, men det är mindre säkert i vilken grad som de varaktigt kommer att ersättas av andra. Riskerna ökar när alltmer av olje­exporten utgår från några få länder.

Det viktiga är att alltfler ser oljan som en begränsad resurs, som gradvis kommer att behöva fasas ut och ersättas med andra energislag. Så har delvis redan skett. i Sverige använder vi väsentligt färre oljeprodukter, sett i förhållande till ekonomins storlek, än för 20–30 år sedan. Omställningen har dock gått längre i Europa än i USA, där tillgången på olja till lågt pris länge har betraktats som självklar.

Enigheten är således stor om att den hittillsvarande tillgången på billig olja sannolikt kommer att upphöra inom överskådlig framtid. Detta kommer oundvikligen att få stora konsekvenser såväl globalt som lokalt.

Förutom kraftigt höjda energipriser kommer detta också att innebära att transporter och andra energikrävande verksamheter med nödvändighet måste begränsas, inte minst av klimatskäl. En följd av utvecklingen med höjda priser på bensin och råvaror blir förmodligen också att lokal uthållig livsmedelsproduktion blir viktig på ett helt annat sätt än i dagsläget. Produktionen av livsmedel och bioenergi kommer att konkurrera om samma odlingsmöjlig­heter.

Att det i övrigt råder stor osäkerhet om den framtida utvecklingen får inte tillåtas leda till att angelägen analys, forskning och planering inför de helt nya förutsättningarna för svenskt lantbruk försenas.

Det är därför angeläget att regeringen måste verka för att de långsiktiga energifrågorna och därmed sammanhängande strukturfrågor med hög prioritet måste ingå i forskning, utvecklingsarbete och planering för ett framtida uthålligt lantbruk.

Stockholm den 25 september 2008

Siw Wittgren-Ahl (s)

Ronny Olander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)