med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Motion 2012/13:K10 av Björn Söder (SD)

av Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att de nya reglerna för omställningsstödet ska omfatta alla som blir invalda eller omvalda i riksdagsvalet 2014 i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

De svenska riksdagsledamöternas inkomstgaranti har varit synnerligen generös. I ett nordiskt perspektiv har Sverige utmärkt sig när det gäller ledamöternas inkomstgaranti, även om ledamöternas arvoden är lägre i Sverige än i de flesta andra nordiska länder. Sverigedemokraterna ser därför positivt på att man nu gjort en utredning kring inkomstgarantin.

I utredningsdirektivet, som beslutades vid riksdagsstyrelsens sammanträde den 16 november 2011 står följande:

De förslag som kommittén lämnar ska vara utformade så att nya bestämmelser ska kunna tillämpas efter valet år 2014. Förslag som förändrar inkomstgarantins utformning ska således vara utformade så att de tillämpas på ledamöter som väljs in i riksdagen vid valet 2014. Skälen för detta är att villkoren för ledamotsuppdraget bör vara kända vid den tidpunkt då ställning tas till en eventuell kandidatur för ett uppdrag som riksdagsledamot. För de ledamöter som inlett uppdraget före valet 2014 ska alltså nuvarande bestämmelser i huvudsak tillämpas.

Sverigedemokraterna anser att de föreslagna bestämmelserna ska tillämpas på ledamöter som väljs in i riksdagen vid valet 2014, precis som direktivet säger, men anser att detta ska gälla även om en ledamot inlett sitt uppdrag före valet 2014.

De villkor som gäller för ledamotsuppdraget bör, precis som direktivet säger, vara kända vid den tidpunkt då ställning tas till en eventuell kandidatur för ett uppdrag som riksdagsledamot. Därför bör givetvis ingen retroaktiv förändring ske. De som är invalda i riksdagen ska därför lyda under de bestämmelser som gällde vid det senaste valet de tog ställning för sin kandidatur och blev invalda. Men en riksdagsledamot väljs för en period på fyra år. Därefter måste riksdagsledamoten söka nytt mandat hos väljarna. Då är det rimligt att riksdagsledamoten, precis som andra kandidater, också tar ställning till de villkor som kommer att gälla efter valet.

Sverigedemokraterna anser att alla som väljer att kandidera och blir invalda eller omvalda i riksdagen ska lyda under de nya bestämmelserna som gäller efter valet 2014. Det står därmed varje nuvarande riksdagsledamot fritt att välja att inte kandidera och därmed lyda under de bestämmelser som gällde tidigare när riksdagsledamoten blev invald.

Detta skulle resultera i att alla som blir invalda eller omvalda i valet 2014 lyder under de nya bestämmelserna, vilket också skulle innebära att man snabbare fasar ut tidigare generösa system.

Sverigedemokraterna har tidigt framfört denna ståndpunkt. I samband med riksdagsstyrelsens beslut om direktiv för utredningen var Sverigedemokraterna det enda parti som ifrågasatte att de kommande nya reglerna inte skulle omfatta alla som blir invalda i samband med valet 2014. Sedan dess har fler partier i utredningen anslutit sig till denna linje.

Stockholm den 19 juni 2013

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-06-19 Bordläggning: 2013-06-27 Hänvisning: 2013-06-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)