med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar att lydelsen i 13 kap. 1 § sista stycket lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter förändras i enlighet med vad som framgår av motionen.

  2. Riksdagen beslutar att lydelsen i 13 a kap. 1 § sista stycket lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ändras i enlighet med vad som framgår av motionen.

Motivering

Centerpartiet ställer sig i huvudsak bakom riksdagsstyrelsens förslag till nytt omställningsstöd för riksdagsledamöter. Däremot är Centerpartiets uppfattning en annan än styrelsens i fråga om vilka riksdagsledamöter stödet i enlighet med 13 kap. och 13 a kap. ska utbetalas till.

Centerpartiets uppfattning är att samtliga invalda riksdagsledamöter fr.o.m. valet 2014 – alltså oaktat om det för den enskilde ledamoten handlar om att bli nyvald eller omvald – ska komma att omfattas av alla de villkor för ledamotskap i Sveriges riksdag som riksdagsstyrelsen föreslår. Valet är en tidpunkt då riksdagsledamöternas förtroende att få representera folket omprövas och vår uppfattning är då att nya villkor kan appliceras även för omvalda ledamöter.

Vi anser mot den bakgrunden att 13 kap. om stöd för övergång till förvärvsarbete, inkomstgaranti och efterlevandeskydd i den delen som rör 1 § sista stycket, ska ha följande lydelse: Bestämmelserna gäller de ledamöter som har lämnat riksdagen före valet 2014.

13 a kap. 1 § sista stycket i riksdagsstyrelsens förslag föreslås ha följande lydelse: Bestämmelserna i detta kapitel gäller för ledamöter som väljs in i riksdagen genom valet 2014 eller som inträder senare i riksdagen.

Stockholm den 26 juni 2013

Anders W Jonsson (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Anders Åkesson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-06-26 Bordläggning: 2013-06-27 Hänvisning: 2013-06-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)