Omtag om strategin för romsk inkludering

Motion 2021/22:2282 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en revidering och ett omtag kring strategin för romsk inkludering för att säkerställa att målet nås 2032 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2012 beslutade riksdagen om en 20-årig strategi för romsk inkludering. Målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke rom. Det innebär samma grundläggande mänskliga rättigheter som befolkningen i övrigt. Bakgrund till strategin är den långvariga utsatthet som den romska gruppen befinner sig i och som har sin grund i majoritetssamhällets diskriminering och som tar sig uttryck i utanförskap, fattigdom osv. Idag är till exempel hälsosituationen för den romska gruppen mycket sämre jämfört med majoritetsbefolkningen samtidigt som arbetslöshetssiffrorna är högre.

Den redan oroväckande hälsosituationen i kombination med utanförskap och hög arbetslöshet bland den romska minoriteten innebär att oron är stor för hur situationen ser ut efter corona-pandemin.

Arbetet med strategin för romsk inkludering har tappat fart och stannat av. Delvis beroende på pandemin men det har också andra orsaker. Det politiska intresset är inte lika starkt vare sig på kommunal, regional eller riksnivå. Arbetet med romsk inkludering är ett arbete som kräver uthållighet annars sker inga förändringar. Det är i sin tur politikens akilleshäl. Det behövs nu ett rejält omtag kring strategin för romsk inkludering för att säkerställa att målet nås. 

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)