Omvandla Allmänna arvsfonden

Motion 2021/22:49 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omvandla Allmänna arvsfonden till en krisberedskapsfond och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allmänna arvsfonden instiftades av riksdagen år 1928 efter beslutet om att arvsrätten skulle inskränkas. Arvsrätten i släktledet avgränsades så att kusin med den avlidne alltså inte längre skulle räknas som arvinge. Om arvtagare inte finns och testamente ej heller upprättats beslutades att den avlidnes förmögenhet skulle tillfalla Allmänna arvsfonden. Föreningar och andra organisationer kan söka projektstöd ur fonden.

Kammarkollegiets uppgift är att bevaka Allmänna arvsfondens rätt samt utföra administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Testamente till någon annan än fonden får godkännas av Kammarkollegiet om det inte finns någon anledning till klander. Kammarkollegiet ansvarar för att driva in pengarna från dödsbon där testamente eller arvinge saknas, förvalta fonden på bästa möjliga sätt och betala ut pengar till beviljade projekt.

Arvsfondsdelegationen leds av en nämnd som är utsedd av regeringen och det är här det beslutas om vilka projekt som ska få stöd. En strategi för att följa upp och utvärdera användandet av beviljade stöd ska finnas och allmänheten ska informeras om fondens ändamål och fondmedlens användningsområde. Det är regeringen som anger inriktning och prioriteringar för Arvsfondsdelegationens verksamhet. Regeringen redovisar årligen förvaltningen av fonden och fördelningen av stöd till riksdagen.

Utöver intäkterna från dödsbon tillfaller sedan år 2016 även medlen av metallåter­vinning från krematorier Allmänna arvsfonden.

Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär. För att beviljas medel ska projekten också anses som nyskapande. En vanlig missupp­fattning är att stödet som utges är en rent allmänekonomisk hjälp till olika föreningar, vilket alltså inte stämmer. Många projekt som beviljas stöd är goda, men det finns också utbetalda projektstöd som verkligen kan ifrågasättas.

I coronakrisens utbredning har vi blivit smärtsamt varse om att samhällets beredskap vid en kris är undermålig. Därför bör Allmänna arvsfondens inriktning ändras och fonden omvandlas till en krisberedskapsfond.

 

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-21 Granskad: 2021-09-21 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)