Öppna förskolan

Motion 2013/14:Ub454 av Margareta B Kjellin (M)

av Margareta B Kjellin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommuner som inte tillhandahåller en öppen förskoleverksamhet.

Motivering

En öppen förskolas uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. I många kommuner samarbetar den öppna förskolan med socialtjänsten och barn- och mödrahälsovården för att bidra till att föräldrarnas behov av medicinsk och social service tillgodoses. Samarbetet sker för barnens bästa och där man tidigt kan se ifall någon behöver extra stöd.

Till skillnad från den vanliga förskolan är besökarna inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill delta. Det har blivit en viktig aktivitet och mötesplats för många föräldralediga under barnens första år innan förskola.

En kommunal verksamhet kan inte ersätta familjen, som är viktig men ibland inte närvarande. Det är då den öppna förskolan kan ge ett stöd. Med en plats för nya föräldrar att få stöd, råd eller bara kunna prata och umgås med andra föräldrar blir ett ibland komplicerat föräldraskap lite enklare. Den informella samvaron och möjligheten att ställa frågor och att få sällskap under långa föräldraledighetsdagar som öppna förskolan erbjuder är bra för föräldrarna, bra för barnen och i förlängningen bra för samhället.

Att det finns tillgång till en öppen förskola är inte obligatoriskt för kommunerna men där de finns har de en viktig funktion att hjälpa och stödja föräldrar. Det bör övervägas om kommuner som väljer att avstå från att driva eller ekonomiskt stödja en öppen-förskole-verksamhet tydligare ska redovisa hur de arbetar att upptäcka och hjälpa dem som behöver stöd.

Stockholm den 3 oktober 2013

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)