Öppna kvalitetsregister i vården

Motion 2009/10:So651 av Gustav Nilsson (m)

av Gustav Nilsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om öppna kvalitetsregister i vården.

Motivering

Svensk sjukvård är varken homogen eller jämlik. Patienter i olika delar av landet får inte vård på lika villkor. Tvärtom finns det stora skillnader i väntetider och medicinsk behandlingspraxis både inom och mellan landstingen. Att vissa vårdgivare tillhandahåller vård av en exceptionellt hög kvalitet eller mindre förekommande specialiteter är någonting mycket positivt. Tyvärr finns det såväl dalar som toppar i den svenska vården. Vårdgivare som inte lever upp till ställda krav avseende såväl kvalitet som tillgänglighet är idag en del av verkligheten för landets patienter.

I många länder finns idag öppna nationella kvalitetsregister, vilka syftar till att ge medborgarna möjlighet att ta del av redovisning av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Arbete med liknande system har även påbörjats i delar av vårt land, men ännu finns inget heltäckande system på nationell nivå. Öppnare resultatredovisning bidrar till att utveckla kvaliteten och effektiviteten i sjukvården. Detta skulle stimulera alla som arbetar i vård och omsorg att ta del av den egna verksamhetens resultat, vilket är en förutsättning för att de skall kunna vara delaktiga i att utveckla verksamheten.

Öppna jämförelser har blivit ett av våra viktigaste verktyg för att förbättra vården och omsorgen. I takt med att allt mer av fria val införs inom vård, omsorg och sociala tjänster ökar också behovet av att medborgare får tillgång till information, för att hitta det som passar bäst och eller har högst kvalitet.

Olika intressenter har olika behov av information om hälso- och sjukvårdens kvalitet, resultat och tillgänglighet. Patienter och övriga medborgare efterfrågar information om kvaliteten för att kunna göra informerade val av vårdgivare och för att kunna medverka i beslut av betydelse för den egna hälsan. Vårdgivarna å sin sida behöver information om kvalitet och resultat för egen kontroll samt verksamhetsutveckling. Genom att låta såväl vårdgivare som vårdtagare rapportera till ett gemensamt registersystem kan en så rättvisande bild som möjligt ges av skillnaderna i svensk vård.

Med nationella jämförelser i öppna kvalitetsregister kan man lätt styrka och utvärdera huruvida invånarna i vårt land får en likvärdig vård. Med tydliga indikationer på var vården är tillfredsställande respektive undermålig kan jämförelser och vidare uppföljningar göras. Även erfarenhetsutbyte och forum för utveckling är en naturlig följd av ett införande av öppna kvalitetsregister i vården. Vidare kan öppnare jämförelser tjäna till en generell kvalitetshöjning då vårdgivare ej vill pekas ut som mindre kvalitativa i sina behandlingar.

Jag föreslår därför att riksdagen ska ta ställning för öppna kvalitetssystem, där jämförelser kan göras mellan olika vårdgivare. Genom att göra resultatredovisningarna mer öppna och lättillgängliga kan vi stärka patientens ställning i vården.

Stockholm den 30 september 2009

Gustav Nilsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)