Ordningsvakter

Motion 2019/20:657 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av rådande lagstiftning om tillståndsgivandet mellan Polismyndigheten och kommuner avseende behovet av lokala ordningsvakter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Otrygghet och skadegörelse är tyvärr inte lika sällsynt som tidigare. I spåren av att Polismyndigheten under de senaste åren nödgats prioritera sin verksamhet i olika mer utsatta områden eller andra trängande uppgifter har kriminalitet och otrygghet tillåtits breda ut sig på ställen där polisnärvaro tidigare borgade för lugn och ordning. Den minskade polisnärvaron har medfört att kommuner själva nödgats tillsätta ordnings­vakter, väktare eller trygghetsvärdar för att öka den upplevda tryggheten.

På många håll har detta arbete medfört att man stävjat både skadegörelse och kriminalitet samt lyckats bryta en negativ utveckling bland främst unga som riskerade att hemfalla till kriminalitet. Det faktum att kommunerna därigenom åtagit sig en uppgift som egentligen bör åligga Polismyndigheten bör applåderas och välkomnas. Polismyndigheten och kommunerna kan uträtta mycket gott om de arbetar tillsammans mot otrygghet och brottslighet. För det förebyggande arbetet är detta samarbete grundläggande.

Ett exempel på där ordningsvakter lyckats vända en negativ utveckling är i Staffanstorps kommun i Skåne. När polisens närvaro i kommunen blev nästintill obefintlig började kommunen få problem med gäng på gatorna, skadegörelse och otrygghet. För att komma tillrätta med detta anställde kommunen ordningsvakter för att bryta den negativa utvecklingen. Ordningsvakternas närvaro och arbete medförde att ordning och trygghet kunde återställas.

Under hösten 2019 meddelade dock polisen i Skåne att de inte skulle förlänga Staffanstorps kommuns tillstånd att ha ordningsvakter i kommunen. Anledningen var att brottsligheten nu minskat. Något löfte om fortsatt kontinuerlig polisnärvaro gavs dock inte av Polismyndigheten, vilket medförde att kommunen med befogad oro såg en tillbakagång till den situation som kommunen just bekämpat sedan ordningsvakterna inrättades.

Det är enligt min mening underligt att Polismyndigheten ska ge tillstånd till en kommun för att inrätta ordningsvakter på sina gator och torg. Då kommunen står för hela kostnaden för ordningsvakter borde detta komplement till Polismyndighetens eget arbete istället välkomnas.

Regeringen bör göra en översyn av rådande lagstiftning gällande tillståndsgivandet mellan polismyndighet och kommun i ovan beskrivna situation. Med fördel kan regeringen i sitt regleringsbrev till Polismyndigheten påtala vikten av att Polismyndigheten samarbetar med kommunerna och inte motarbetar dessa.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)