Öresundsregionen

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S)

av Lena Emilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för en utveckling av Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Öresundsregionen omfattar 3,5 miljoner människor. Det är en region med många styrkor, flera universitet både i Skåne och Danmark, ett starkt näringsliv och förhållandevis goda kommunikationer samt relativt korta avstånd. Beslutet att bygga en fast förbindelse över Fehmarn Bält gör att även norra Tyskland och Hamburg kommer att ligga på pendlingsavstånd och kan komma att inrymmas i Öresundsregionen.

För att utveckla den enorma potential av tillväxt som finns i Öresundsregionen behövs en nationell strategi och en svensk-dansk gemensam strategi. Strategierna behöver stärka möjligheten till pendling, utveckla och bygga upp strukturer och verktyg för att samarbeta mellan forskning och näringsliv, men också se vilka klusterbildningar som kan byggas upp och attraheras att starta i regionen. Det behövs ett stöd till innovationsföretag under uppbyggnad i Sverige. Strategierna behöver ha en vision av hur Öresundsregionen ska se ut om 30 år och vad som behöver göras på vägen dit.

Lokala och regionala politiker samt näringslivet har ett stort intresse och engagemang för att öka samarbetet över gränsen men integration i regionen går inte av sig självt. Staten behöver underlätta genom att intensivt arbeta för att röja undan gränshinder.

Det finns en lång rad hinder för den som arbets- eller studiependlar över nationsgränsen; skatteregler, socialförsäkringar och pensioner, avgiftsskillnad mellan svenska och danska universitet för att nämna några. Det behövs ett intensivt arbete att jämka samman de här frågorna. Det rimliga borde vara att beskattningen sker i det land som har utgifterna för barnomsorg, skola mm. Den svenska och danska regeringen måste därför arbeta för och göra en gemensam strategi.

I en Nationell strategi behöver insatser på den svenska sidan utvecklas. Skåne har ett rikt näringsliv med många möjligheter. Ideon Science Park har under många år varit en framgångsrik mötesplats för visionärer, entreprenörer och riskkapital. Här har flera världsledande spetsföretag inom telefoni, IT, Life Science och Cleantech börjat sin resa.

Medicon Village med sin inkubatorverksamhet och forskningsanknytning inom life science är ett annat nyare exempel på hur man kan arbeta i en unik tillväxtmiljö för att föra över forskningens innovationer till kommersiell verksamhet. Medicon Village bildar tillsammans med flera framstående forskningsintensiva företag samt MAX IV och ESS en infrastruktur av världsklass och ger därmed ett stort lyft och attraktionskraft för regionen. Regionen präglas av sin internationellt erkända roll i forskningssammanhang inom nanoteknik, cleantech, livsmedel och medicin. Men de behöver stöttning och fortsatt utveckling, inte minst med finansiering. 

Den stora nedtrappningen av telekombranschen i Skåne gör att många som arbetat med hela kedjan inom telefoni har förlorat sina arbeten. Många av dem är högt utbildade med en rik erfarenhet inom både system och programmering. Här gäller det att kunna få så många som möjligt att stanna kvar i Skåne och utveckla innovationer inom telefoniområdet. Inom hemsjukvården till exempel, har vissa hjälpmedel för överföring av data från patienter till läkare påbörjats. Här finns också en stor möjlighet att utveckla många nya produkter. Ett kluster inom området skulle kunna utvecklas.

Byggandet av MAX IV och ESS innebär enorma möjligheter för Öresundsregionen som vi måste ta vara på. Stort samarbete mellan de svenska och danska universiteten samt hela världens forskare är fullt möjligt. Eftersom anläggningarna ännu inte är helt färdigställda gäller det att göra omvärlden medveten om hur anläggningarna kan användas. Näringslivet måste också göras medvetet om hur de kan dra nytta av anläggningarna för sin egen produktutveckling. Samarbete mellan forskning och näringsliv måste intensifieras för att stärka möjligheten till nya innovationer.

På sikt kommer Öresundsbron inte att räcka till för pendling och resande över sundet. Sverige och Danmark måste intensifiera planerandet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör samt en metrotunnel mellan Malmö och Köpenhamn. För att få en helhet i kommunikationerna behöver höghastighetståg gå i Sverige, Danmark och Tyskland ner till Hamburg. Planeringen måste intensifieras för vi vet ju hur lång tid det tog att planera och bygga Öresundsbron!

  1. Arbeta för att upprätta en Nationell strategi för Öresundsregionen innehållande utveckling av forskning, näringsliv och möjligheter för kommersialisering av innovationer.
  2. Arbeta för att göra en gemensamsvensk och dansk strategi för Öresundsregionen.
  3. Arbeta med att göra MAX IV och ESS känt i hela världen med dess möjligheter för forskning och näringsliv.
  4. Intensifiera arbetet med att planera fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör.
  5. Intensifiera arbetet med en metrotunnel från Malmö till Köpenhamn.

Lena Emilsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Annelie Karlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Kent Härstedt (S)

Kerstin Nilsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Marie Granlund (S)

Niklas Karlsson (S)

Yasmine Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)