Organisationer och personer som inte är sakägare

Motion 2021/22:1923 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagen om vilka som ska ha laglig rätt att överklaga i planprocesser och i bygglovsprocesser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett led i att stärka äganderätten är att markägare och fastighetsägare måste ha rätt att utveckla och förändra sina fastigheter utan att behöva hamna i rättsliga processer med personer eller organisationer som inte är sakägare.

När kommuner eller fastighetsägare ska ta fram nya planer eller få ett bygglov så låter man personer och organisationer ha inflytande över beslutet. Det kan vara fullt rimligt att man tar in synpunkter från både organisationer och enskilda personer och självklart tar med deras synpunkter i arbetet, men det är inte lika självklart att de ska ha rätt att överklaga eller driva en process mot förslaget där de inte är sakägare. När det gäller att överklaga beslut och driva domstolsprocesser så måste det bara vara de som är sakägare som kan göra det. Idag har även intresseorganisationer rätt att överklaga ett beslut vilket är helt orimligt och det flyttar därmed lite av äganderätten från fastighetsägaren till fristående organisationer utan att de har något eget ägarskap i ärendet. Vill man att fristående organisationer ska kunna överklaga så ska de ju självklart själva få stå för alla rättegångskostnader. De kan knappast heller vara berättigade till rättshjälp då de inte är sakägare. Det är inte rimligt att samhället och fastighetsägaren ska belastas med kostnader, tidsåtgång och rättegångar som är orsakade av intresseorganisationer eller personer som inte är sakägare i målet.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)