Organiserad samåkning

Motion 1998/99:T209 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (kd)

av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (kd)
Under oljekrisens dagar skedde lovvärda initiativ för att stimulera
samåkning, inte minst till och från arbetsplatsen. Idag finns knappast
någon organiserad samåkning kvar, och i bilköer till och från städernas
centrum sitter sällan fler än föraren i bilen.
Att köra fyra bilar samma sträcka varje dag istället för att samordna till en
bil är ett stort slöseri med ändliga naturtillgångar som bensin och pengar.
Utsläppen från bilarna fyrdubblas, köerna och restiden förlängs.
De ökande bensinkostnaderna bör stimulera alternativa transportlösningar,
däribland samåkning. Men för den enskilde är samåkning svårt att
organisera, det är knappast praktiskt möjligt att annonsera efter passagerare.
Ännu svårare är det att som passagerare finna någon att åka med.
I USA har samåkningsproblemet blivit väsentligt minskat genom att vid
infarten till varje stad står anslaget skyltar med 020-nummer till en lokal
samåkningscentral, samt budskapet "Har du plats i bilen?" Sedan länge har
det varit omöjligt i både USA och Sverige att få lift, på grund av att det finns
en välgrundad oro hos trafikanterna för att ta upp okända liftare i bilen.
Genom dessa centraler blir samåkningen organiserad, formaliserad och
därmed tryggare. Steget att ta upp tre namngivna, betalande passagerare är
betydligt mindre än att stanna för en okänd liftare. Kontakter med andra
regelbundna resenärer på olika sträckor knyts och underlättar vid fortsatt
samåkning. Även för den tillfällige resenären underlättas och förbilligas
resan. För att ytterligare sätta press på bilisterna att samåka är det i USA
dessutom förbjudet att köra ensam i bilen i den snabbaste filen när det är hög
trafikbelastning.
En nationellt samordnad samåkningscentral kan inte uppkomma utan
initiativ från det offentliga. Lämpligen kan detta ske genom att ett uppdrag
ges till länsstyrelserna. Kostnaden för samåkningscentralen kan lämpligen
täckas av mindre avgifter för de medresande.
Vinsterna är alltså stora sett såväl i den enskildes perspektiv som i
nationalekonomiskt, miljömässigt och trafikmässigt perspektiv.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att inrätta samåkningscentraler.

Stockholm den 26 oktober 1998
Tuve Skånberg (kd)

Mikael Oscarsson (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)