Oriktigt betalningsföreläggande

Motion 2009/10:Fi310 av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg (m)

av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte registrera ett oriktigt betalningsföreläggande.

Motivering

När en ansökan om betalningsföreläggande kommer in till kronofogden registreras denna i kronofogdens register. Uppgiften kan sedan hämtas av ett kreditupplysningsföretag då en kreditupplysning görs. Registreringen i kronofogdens register är ingen betalningsanmärkning utan utgör endast en upplysning om att någon har ansökt om betalningsföreläggande. En sådan upplysning kan dock påverka en kreditbedömning. Uppgiften finns kvar i kreditupplysningen under det år som ansökan avser samt därefter under ytterligare två år. En person som anser att en betalningsanmärkning eller uppgift om ansökan om betalningsföreläggande är oriktig eller missvisande, kan anmäla detta. Kreditupplysningsföretaget är därefter skyldigt att utreda saken.

Detta förfarande är naturligtvis förkastligt i de fall en betalning ej har skett på grund av att fakturan har varit en så kallad bluffaktura, eller, med andra ord, att fakturan avser en produkt eller tjänst som aldrig har beställts eller levererats. Vanligen går det att häva en bluffaktura genom att involvera polis. Men det förekommer, tyvärr alldeles för ofta, att bluffakturan går vidare till kronofogden som fått in en ansökan om att betalningsföreläggande riktats mot den person till vilken bluffakturan ställts. I detta fall utfärdar kronofogden ett utslag, vilket vanligen leder till en betalningsanmärkning. Med stöd av betalningsanmärkningen kan fordringsägaren begära att kronofogden driver in skulden. Nästa steg vid en bluffaktura är att kronofogden kan ge ett utslag i ett ärende där fordran är tvistig. Om sökanden så önskar kan fordran lämnas till domstol för prövning. Målet avskrivs om sökanden inte begär överlämnande. Tyvärr kvarstår ändå uppgifter enligt ovan, vilket kan vara till hinder för såväl individer som företag.

En lösning på detta dilemma kan vara att i de fall en domstol alternativt kronofogden prövat och beslutat om att det inte föreligger ett betalningsföreläggande, så ska detta heller inte registreras. Därmed skulle inte heller denna registrering lämnas ut vid kreditupplysning. För att komma till rätta med denna problematik så bör regeringen se över hur enskilda personer och företag ska kunna undvika att registreras för oriktigt betalningsföreläggande.

Stockholm den 30 september 2009

Margareta Cederfelt (m)

Eliza Roszkowska Öberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)