Orsakerna till psykisk ohälsa hos barn

Motion 2021/22:3459 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en utredning kring orsakerna till psykisk ohälsa hos barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar, och det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling. Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar. Det framkommer i en ny rapport från Social­styrelsen i början av år 2020.

Siffror från Socialstyrelsen visar att på tio år har den psykiska ohälsan bland barn och unga tredubblats genom att närmare 5 700 barn i åldern 10–14 år medicineras med antidepressiva läkemedel.

Forskning visar att många barn får alltför lite tid att anknyta till sina föräldrar. Dr Gordon Neufeld, som är en internationellt erkänd psykolog som arbetar inom området att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga, är en person som hänvisar till detta. Det här är något vi alla kan reflektera över: Många har sett vuxna i lekparken som fokuserar på sina mobiler när barnen söker ögonkontakt och uppmärksamhet. Detta väcker sorg då anknytningen är så viktig för barnets personlighetsutveckling. Anknyt­ning skapar en viktig relation mellan barn och förälder bland annat genom att välbe­finnandehormonet oxytocin utsöndras, vilket i sin tur genererar en känsla av trygghet. Enligt Dr Gordon Neufeld är anknytning till vuxna i ett tidigt stadium en av de viktigaste skyddsfaktorerna tillsammans med att det ges utrymme att leka, med det menas inte att låta barn sysselsätta sig med tv-spel, dator eller mobil. De måste också få vila från stress och press. Med denna självklara kunskap till grund bör vi fråga oss själva om denna ständiga skärmtid som vi lägger ned tid på verkligen är så viktig? I synnerhet när det är på bekostnad av våra barns inre trygghet.

Vi måste ge barn goda förutsättningar att utvecklas på ett tryggt sätt. Därför är det viktigt att det finns tillräcklig kompetens i skolan, sjukvården och barn- och mödra­vården gällande hur man förebygger psykisk ohälsa.

Det finns kunskap om förebyggande arbete men den behöver stärkas genom att man grundligt tar reda på vad barn upplever vara orsakerna till att de mår dåligt. Därefter behöver man utveckla och intensifiera det förebyggande arbete som behöver spridas till första linjens personal som möter barn, unga och föräldrar inom för- och grundskola, mödra- och barnavårdscentraler, sjukvård etc.

 

 

Marléne Lund Kopparklint (M)

Pål Jonson (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)