Oseriösa teleoperatörer

Motion 2016/17:679 av Anette Åkesson (M)

av Anette Åkesson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa transparens i telebranschen genom att överväga möjligheten att införa en skyldighet för teleoperatörer att tillkännage på vems nät de agerar, i syfte att komma åt oseriösa företag och nå ökad trygghet för konsumenten och konkurrens på lika villkor, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är angeläget att konsumenters rättigheter stärks, inte minst vid telefonförsäljning. Vid telefonförsäljning av teleabonnemang uppstår en speciell situation som borde kunna undvikas.

Konkurrens mot slutkund är viktigt även inom telefoni. Dels för att innovation främjas genom att företag kan erbjuda nya tjänster, dels för att priserna blir lägre. Därför är det bra att de nätägande mobiloperatörerna upplåter sina nät åt andra aktörer. Svårigheten uppstår i de fall dessa aktörer är oseriösa. Det finns till och med de operatörer som ger intryck av att ha specialiserat sig på oetiska försäljningsmetoder. Det drabbar kunden, inte minst äldre som exempelvis kan få problem med att trygghetslarm inte fungerar. Men även de seriösa aktörerna blir långsiktigt lidande vid osund konkurrens och bristande förtroende för branschen. Ingen utomstående vet på vilket nät de oseriösa operatörerna agerar och myndigheter har därför svårt att komma åt dem.

Telebranschen är väl medveten om problemet. Telekområdgivarna har tagit fram en uppförandekod som även ingår i den handlingsplan som de största nätägarna har arbetat fram tillsammans med Post- och telestyrelsen. Självsaneringen har tyvärr hittills inte åtgärdat problemen. Post- och telestyrelsen bedömer i sin rapport om konsumentklagomål 2015 att det krävs ändringar i nationell lagstiftning för att uppnå önskad effekt. Det är ett tungt vägande argument för att gå vidare i frågan.

Det behövs mer transparens i systemet. En fungerande marknad förutsätter att det finns tillräcklig information för att kunden ska kunna fatta rätt beslut. Idag är det inte så och det är svårt att kräva ansvar. Därför anser jag att teleoperatörerna måste informera om på vems nät man agerar samt att det måste finnas någon sanktion – också mot nätägaren – om så inte görs. Då säkras konkurrensen på lika villkor och det blir samtidigt lättare att ställa de operatörer till svars som inte sköter sig.

Anette Åkesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)