Otillåten läsning av medicinska journaler

Motion 2021/22:1488 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffet för brott mot sekretesslagen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ålägga den som ansvarar för ett journalsystem att informera patienten vid varje tillfälle någon läst ens journal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det förekommer fall där sjukvårdspersonal ertappas med att otillbörligen läsa patientjournaler trots bestämmelserna om sekretess inom vården. Oftast upptäcks detta genom rutinkontroll, varför det kan antas att mörkertalet i detta avseende är stort. Varje enskilt fall av journalintrång är ett fall för mycket, och orsakar stor kränkning för den utsatta patienten. I vissa fall kan den typen av sekretessbrott få mycket alvarliga konsekvenser. Till exempel när patienterna finns i en ”heders”-relaterad kontext. Förra året avslöjades en man som hade läst i 63 kvinnors gynjournaler, samt lagt ut känslig information på Internet. Ett annat fall är Malmöläkaren som kartlagt känslig information om ogifta afghanska kvinnor i släkten.

För att komma till rätta med dessa brott behöver sekretesslagen skärpas. Det bör också åläggas sjukvårdshuvudmannen, eller den annan organisation som ansvarar för journalsystemet, att informera patienten vid varje tillfälle någon läst ens journal. 

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)