Otillbörlig påverkan

Motion 2006/07:Ju295 av Margareta Cederfelt (m)

av Margareta Cederfelt (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka säkerheten för tjänstemän vid myndighetsutövning.

Motivering

För åtskilliga tjänstemän verksamma inom myndighetsutövning är hot, våld och trakasserier ett vardagligt inslag. Detta medför en försämrad arbetsmiljö och kan också indirekt påverka arbetsresultatet.

BRÅ-rapport 2005:18 baseras på en omfattande undersökning under tidsperioden den 1 januari 2004 fram till sommaren 2005. Totalt inkluderas 5 635 enkäter och 50 intervjuer. I rapporten redovisas omfattningen av otillåten påverkan såsom hot, våld och trakasserier som syftar till att påverka tjänstemäns yrkesutövning. De tjänstemän som deltog i undersökningen är verksamma inom Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

I undersökningen definieras otillåten påverkan som allvarliga trakasserier, hot, våld eller annan påverkan som utöver att vara ett arbetsmiljöproblem riskerar att påverka den enskilda tjänstemannens myndighetsutövning och som därför i förlängningen utgör ett hot mot demokratin.

Av de tjänstemän som deltagit i studien har 12 procent någon gång under undersökningsperioden utsatts för allvarliga trakasserier, hot eller våldssituationer. Exempel på utsatta utövare är tjänstemän inom kustbevakning, tull och skatteverk, poliser, åklagare, domare och nämndemän.

Den otillbörliga påverkan utförs enligt BRÅ-rapporten av enskilda individer och olika former av grupperingar. Den organiserade brottsligheten svarar för 25 procent av den otillbörliga påverkan.

Följden för de utsatta personerna är ofta traumatisk. Enligt rapporten har 26 procent övervägt att byta arbete, 20 procent tvekat inför en åtgärd eller ett beslut, 18 procent undvikit en arbetsuppgift, 6 procent blivit påverkade i sitt beslut eller sitt agerande på ett sådant sätt att tjänsteutövningen skulle kunna ifrågasättas.

Otillbörlig påverkan är ett problem som drabbar hela samhället. Om inte de tjänstemän som har i uppgift att utföra myndighetsbeslut känner sig trygga i sin roll riskerar följderna att bli katastrofala för såväl den enskilde medarbetaren som för hela samhället. Det är därför angeläget att åtgärder omgående vidtas för att öka säkerheten och tryggheten för ovanstående yrkesgrupper.

Stockholm den 30 oktober 2006

Margareta Cederfelt ()

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)