Övergång till republik m.m.

Motion 1994/95:K209 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

av Kenneth Kvist m.fl. (v)
Att statschefens ämbete går i arv inom en familj är en
kvarleva från feodaltiden. Denna kvarleva strider mot
demokratiska principer, men är inte unik heller för vår tid.
Även inom storfinansens värld går positioner och
maktställning ofta i arv.
Man kan säga att monarkin som den nu ser ut saknar
politisk makt. I formell mening är detta riktigt. Statschefens
uppgifter är främst representativa. Men samtidigt står
kungligheter och hov för en livsstil och åskådning som har
starkt ideologiskt inflytande. Kungamakten ger glans åt och
förstärker överklassens makt och livsideal. Den är en
institution som bidrar till att prägla överhetens livsstil som
normgivande. Därigenom förstärker monarkin klass-
samhällets attityder. Det är grunden till att en feodal kvarleva
tillåtits leva vidare i en samhällsmiljö där adelns
maktställning i övrigt i allt väsentligt är en museal företeelse.
Vi vill också ta upp en annan ofta förbisedd aspekt av
monarkin. Att uppfostra ett barn utifrån den absoluta
premissen att barnet en dag skall bli statschef är att redan
från början inskränka individens frihet och det står helt i strid
med en modern syn på barnuppfostran.
Riksdagen bör därför uppdra åt regeringen att under
mandatperioden komma med förslag till ändring av
grundlagarna som möjliggör övergång till republik.
I regeringens budgetproposition (Bil. 2 A:1) förordar
regeringen ett sparbeting på anslaget Kungliga hov- och
slottstaten på sammanlagt 5,4 miljoner kronor. I jämförelse
med många andra nedskärningar är detta sparbeting på
knappt 5 % fram till 1998 alltför blygsamt. Anslaget föreslås
för budgetåren 1995--96 och till 31/12 1996 uppgå till
107 465 000 kronor. Vi hävdar att verksamheterna kan
minskas med 10 miljoner kronor ytterligare utan att det --
så länge monarkin kvarstår -- går ut över de representativa
uppgifterna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådana
ändringar i grundlagarna som möjliggör en övergång till
republik,
2. att riksdagen till Kungliga hov- och slottsstaten för
budgetåret 1995/96 anvisar ett ramanslag på 97 465 000 kr
eller således 10 000 000 kr mindre än vad regeringen
föreslår.

Stockholm den 24 januari 1995

Kenneth Kvist (v)

Johan Lönnroth (v)

Eva Zetterberg (v)

Siv Holma (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)