Överklaganden vid byggnation i andra kommuner

Motion 2019/20:643 av Adnan Dibrani (S)

av Adnan Dibrani (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att begränsa rätten att överklaga byggnation i andra kommuner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige står inför en situation av akut bostadsbrist i flera kommuner. Vi behöver bygga fler bostäder snabbt. Tyvärr finns det en rad hinder för byggnation. En sak som ofta försenar större byggprojekt är överklaganden.

Det är viktigt med ett rättssäkert agerande, och personer som berörs negativt av ett beslut om byggnation måste givetvis ha rätt att överklaga och få detta rättsligt prövat. I dag är den rätten dock utbredd på ett sätt som inte kan ha varit lagstiftarens intention.

Det kanske mest stötande är att även byggprojekt i andra kommuner kan överklagas. En kommun och en tilltänkt byggherre kan ha en mycket god dialog med lokala före­trädare för andra intressen och med allmänheten men ändå mötas av ett överklagande från t.ex. Naturskyddsföreningen i en annan kommun. Sådana överklaganden från personer som inte själva är direkt berörda leder till längre planprocesser och försenade arbeten.

Regeringen bör därför se över om det är möjligt att begränsa möjligheten till över­klaganden så att den endast gäller berörda eller åtminstone allmänheten i den berörda kommunen. Det bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Adnan Dibrani (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)