Översvämningsrisken vid stigande vattennivåer i Göta älv

Motion 2011/12:Fö226 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riskerna vid höga vattenflöden i Göta älv.

Motivering

Situationen med stigande vattennivåer i Vänern innebär en komplex situation. Då vattennivåerna stiger i Vänern påverkas städer som Karlstad, Lidköping och Vänersborg med en direkt överhängande risk för översvämning. Karlstad har sitt centrum så lågt beläget att det även vid en måttlig ökning av Vänerns vattenstånd översvämmas.

För att vid dessa tillfällen då avvattna Vänern krävs att flödet i Göta älv ökar. Det innebär i sin tur att riskerna ökar för de kommuner som ligger nedströms längs med älven. Det avser ökade vattennivåer med den översvämningsrisk som blir följden även för dessa kommuner, men också en starkt ökad skredrisk. Kommuner som Ale och Lilla Edet har redan idag stora bekymmer med skred och skredrisk. Även en mindre ökning av vattenflödet har en stark påverkan på skredrisken.

Vid ett katastrofläge är det idag oklart vem som prioriterar vad som skall ske. Vilka kommuner skall drabbas och vilka risker är man beredd att ta? Tillspetsat kan man fråga om det är Karlstad, Vänersborg och Lidköping som skall dränkas eller om det är Lilla Edet, Kungälv och Göteborg? Idag saknas både klarhet om beslut och en sammanhållen strategi och organisation där samtliga berörda kommuner tvingas samarbeta. Det saknas idag också konsensus om risknivån som gör att diskussionen riskerar att präglas av tyckande och troende.

De åtgärder som diskuterats har det gemensamt att de helst skall göras i någon annan kommun, de innebär stora ingrepp och de kostar enorma summor. Men faktum kvarstår att om eller när en akut situation inträffar och det kan bli aktuellt att t ex köra över vattendomen så befinner vi oss i en direkt kris och direktiven behöver vara klara.

Med anledning av detta bör problemen med stigande vattennivåer i Göta älv beaktas enligt intentionerna med motionen.

Stockholm den 5 oktober 2011

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)