Översyn av avgifter inom äldreomsorgen

Motion 2020/21:1796 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten till en översyn av avgifterna inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bland de pensionärer som bor i särskilt boende är det ungefär en tredjedel som är berättigade till bostadstillägg. Men en stor del av bostadstillägget till dessa pensionärer når inte fram då kommunerna, när bostadstillägg beviljats, tar ut högre kommunala avgifter för det särskilda boendet. På ett genomsnittligt utbetalat bostadstillägg i särskilt boende, ca 2700 kronor, tar kommunerna i snitt om hand om två tredjedelar av summan, och pensionären behåller enbart en tredjedel.

Det ska beaktas att bostadstillägget till pensionärer har som syfte att äldre med låg pension ska kunna efterfråga och behålla en god bostad. Ungefär 15 procent av pen­sionärerna har i dag rätt till bostadstillägg. Inte minst för ensamstående kvinnor är bostadstillägget ett oumbärligt tillskott för att de ska klara sina utgifter och sin vardag.

Som ovan beskrivits förefaller det som att syftet med bostadstillägget till pensionä­rer inte uppfylls i de fall en pensionär bor på ett särskilt boende och får rätt till bostads­tillägg. Varken för den enskilda pensionären eller för landets övriga skattebetalare kan detta förfarande uppfattas som rättvist eller transparent när merparten av bostads­tillägget hamnar i kommunernas fickor. Det finns också risk att det leder till ökad byråkrati.

Frågor uppstår dels kring om bostadstillägget ska fungera som en förstärkning av kommunernas finanser, dels kring om de förbehållsbelopp och avgiftsutrymmen som i dag tillämpas i sammanhanget är för restriktiva i förhållande till samhällets kostnads­utveckling. Det är heller inte rimligt att de olika avgifterna inom äldreomsorgen skiljer sig åt mellan kommunerna. Det bör därför göras en översyn av avgifterna inom äldre­omsorgen, dels angående rimligheten i att bostadstillägg hamnar i kommunkassan, dels vad avser avgifterna i relation till kostnadsutvecklingen och hur desamma skiljer sig mellan kommuner.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)