Översyn av bilstödet

Motion 2007/08:So217 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av bilstödet.

Motivering

Dagens bilstödssystem för personer med funktionshinder infördes 1989. Grundbidraget var då 50 000 kr och har höjts två gånger och är idag 65 000 kr. Tidigare fanns ett system med avdrag för försäljningsskatten samt ett schablonavdrag för bensinskatten (700 liter bensin per år). Vidare var ägare till handikappfordon befriade från vägtrafikskatt.

Inflationen har urholkat värdet av grundbidraget och bensinskatten har under åren ökat kraftigt. Dessutom har intervallet mellan byten av handikappfordon ökats från 7 till 9 år.

Olika beslut har tagits för att styra mot val av mindre och miljövänligare bilar. De som är i behov av handikappfordon har inte alltid möjlighet att ha ett miljöperspektiv när det gäller val av bil. Det är i stället helt andra behov som får styra valet av bil. Ofta behövs en större bil för att kunna göra nödvändiga anpassningar eller få plats med hjälpmedel i form av t.ex. rullstol.

I dagens bilstödssystem finns både åldersbegränsningar samt krav på arbete. Vi vill att fler ska arbeta högre upp i åldrarna och att fler ska gå från utanförskap till arbete. Det är då viktigt att olika system som t.ex. bilstödet underlättar och inte försvårar människors återkomst till arbetslivet.

Det är dags att se över bilstödets utformning. En möjlig lösning skulle kunna vara att i vissa delar återgå till det tidigare systemet med schablonavdrag för drivmedelsskatt upp till ett visst antal liter per år och befrielse från vägtrafikskatt samt eventuellt befrielse från försäljningsskatt när man köper ny bil. Läkarintyg ska naturligtvis styrka behovet av handikappfordon såväl som att funktionshindret hindrar nyttjande av allmänna kommunikationer i det dagliga livet.

Stockholm den 27 september 2007

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-27 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)