Översyn av bilstödet

Motion 2021/22:3602 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av bilstödet för personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Assistansreformen som genomfördes under 1990-talet har gett många människor med funktionsnedsättningar möjlighet att bli mer självständiga och oberoende på ett helt nytt sätt som tidigare inte varit möjligt. Tack vare personlig assistans kan personer med funktionsnedsättningar styra över sitt liv och vara med på spontana aktiviteter precis som alla förväntar sig kunna göra. En bristande tillgänglighet i samhället innebär dock en begränsning av möjligheten för personer med funktionsnedsättning att röra sig fritt.

Detta gäller i första hand persontransporter. Sverige har sedan 1979 en lag om handikappanpassad kollektivtrafik, men trots den förekommer fortfarande stora brister när det gäller tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Det blir då en omöjlighet att resa kollektivt.

Den som har en funktionsnedsättning och som har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att åka kollektivt kan beviljas bilstöd. Det gäller även föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Bilstödet fungerar som ett bidrag för att köpa bil, anpassa den efter de behov som finns och för att ta körkort.

För att en vuxen person ska kunna beviljas bilstöd krävs att denne kan köra bilen själv. Många personer med funktionsnedsättning lever aktiva liv, men saknar möjlighet att köra bil själva. I många fall finns dock en personlig assistent som skulle kunna göra det. Kravet att man måste kunna köra bilen på egen hand medför därmed en onödig begränsning av den frihet och möjlighet till självständighet som skulle kunna uppnås med stöd av personlig assistans. I dag är dessa personer hänvisade till färdtjänst, vilket sannolikt innebär ökade kostnader för samhället som skulle kunna undvikas om man fick köra egen bil med stöd av personlig assistans. Dessutom motverkar dagens hänvisning till färdtjänst de handikappolitiska målen om delaktighet.

Det vore därför önskvärt att regeringen överväger en översyn av huruvida personer med funktionsnedsättning med svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med kollektiva färdmedel skulle kunna beviljas bilstöd även om de inte har möjlighet att köra bilen själva.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)