Översyn av den s.k. Ebolagstiftningen

Motion 2007/08:Sf205 av Kerstin Lundgren och Maria Kornevik Jakobsson (c)

av Kerstin Lundgren och Maria Kornevik Jakobsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av den så kallade Ebolagstiftningen.

Motivering

Migration och rörlighet är positivt och måste underlättas. Människor som söker möjligheter, söker förverkliga drömmar, driver samhällen framåt. Det är mot den bakgrunden klart positivt att regeringen nu vill underlätta för människor att komma till Sverige för att jobba, driva företag och förverkliga sina drömmar.

Sverige har och ska ha en human och generös flyktingpolitik. Rätten att söka asyl ska värnas och den enskildes rättssäkerhet i processen likaså. Dagens regler, t.ex. transportöransvaret, försvårar för många människor att fullfölja rätten att söka asyl. Sverige bör aktivt verka för att undanröja den typen av regelverk.

När människor kommer till Sverige ska asylprocessen vara skyndsam. Att kunna ge snabba besked till människor i en utsatt situation är också det ett sätt att minska osäkerhet och otrygghet. Alla människor har en absolut rätt att söka asyl, däremot inte en absolut rätt att få uppehållstillstånd eller asyl.

Under tiden asylutredningen pågår kan den enskilde välja boende, antingen hos någon släkting eller vän, s.k. eget boende (Ebo), eller i en lägenhet som Migrationsverket hyr. Denna frihet att välja själv är grundläggande för var och en av oss. Men alla vet vi också att den enes frihet ibland kan gå ut över den andre. Vi måste vara varse att denna frihet i vissa fall kan komma att uppfattas som ett tvång för vännen eller släktingen som kanske redan trångbodd känner sig skyldig att öppna sitt hem för än fler – kanske under lång tid. Asylprocessen som ska ta 6 månader kan ta betydligt längre tid. Frågan måste också ställas om asylsökande väljer att bli inneboende – inte sällan trångbott – därför att alternativet ser sämre ut. Kan Migrationsverket erbjuda tillräckligt attraktiva boenden under asyltiden? Finns det i praktiken ett aktivt val för den enskilde att göra?

I ett läge där många asylsökande under en kort period söker sig till anhöriga eller vänner i någon del av Sverige kan situationen lokalt bli sådan att det varma och snabba mottagandet som vi alla vill se, inte kan upprätthållas. Inte minst kan det då komma att drabba barnen. Den fråga som då väcks är ifall alla direkt berörda skulle få det bättre om regelverket kring boendet under asyltiden såg annorlunda ut. Är eget boende i grunden eget eller handlar det om långvarigt inneboende och trångboddhet? Är detta i alla lägen att föredra? Här skulle en bättre kunskap främja det fortsatta arbetet på att förbättra och utveckla mottagandet och hela asylprocessen. Mot den bakgrunden skulle vi vilja se en utvärdering av dagens regelverk kring det s.k. enskilda boendet.

Stockholm den 27 september 2007

Kerstin Lundgren (c)

Maria Kornevik Jakobsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-28 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)