Översyn av fågel- och habitatdirektiven

Motion 2008/09:MJ303 av Alf Eriksson (s)

av Alf Eriksson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för en översyn av EU:s fågel- och habitatdirektiv.

Motivering

I EU:s fågel- och habitatdirektiv regleras skyddet för både djurarterna och deras livsmiljöer. Direktivet utformades när EU bestod av endast ett fåtal länder och har i grunden inte förändrats när fler medlemsländer tillkommit, EU:s geografiska område har mångdubblats och många nya livsmiljöer tillkommit.

De klimatologiska och biologiska förutsättningarna för den biologiska mångfalden och djurarternas livsmiljöer i norra Norrland och på Cypern, för att ta två vitt skilda men belysande exempel, är helt annorlunda. Därför bör den svenska regeringen verka för att EU ser över direktiven så att större hänsyn tas till de lokala förutsättningarna när bevarandestatus och livsmiljöer ska fastställas.

Stockholm den 30 september 2008

Alf Eriksson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)