Översyn av fördelningen av de statliga regionala utvecklingsresurserna

Motion 2021/22:876 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt göra en översyn av hur de statliga regionala utvecklingsmedlen fördelas mellan länen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är mycket stora skillnader mellan länen när det gäller fördelningen av regionala utvecklingsmedel. Fördelningen speglas av hur riksdag och regering uppfattar de regionala utmaningarna. För trots att regionalpolitiken blev ett eget politikområde redan på 60-talet så sker fortfarande statens fördelning av länens ramanslag med samma regionala profil som då. Förändringarna mellan länen har dessutom varit ringa.

Exempelvis uppfattas inte Sörmland som en region med stora behov av statliga utvecklingsinsatser. Men Sörmland har stora utmaningar med en av landets högsta arbetslöshet och flest invånare som saknar gymnasieutbildning i förhållande till befolkningsmängd. Lägst bruttoregionalprodukt (BRP) per invånare 2017 hade Södermanlands län med ett index på 73, dvs 27 procent lägre än riksgenomsnittet (källa: Regionfakta). För t ex Jämtlands län är motsvarande index 81 och Skåne län 86.

Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.

Om man tar hänsyn till det så kallade regionala utvecklingskapitalet är Sörmland idag ett av de län som har lägst tillgång till statliga utvecklingsmedel. Länet hamnar bland de tre län som har den mest begränsade tillgången till kompensatoriska och utvecklingsstödjande insatser. Sörmland har med andra ord inte uppfattats som en region som är i behov av några mer omfattande statliga utvecklingsinsatser.

Med anledning av ovanstående är det uppenbart att en översyn av fördelningen av de statliga regionala utvecklingsresurserna bör göras.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)