Översyn av förskrivningsrätten

Motion 2006/07:So210 av Gunvor G Ericson och Thomas Nihlén (mp)

av Gunvor G Ericson och Thomas Nihlén (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över och utvidga förskrivningsrätten för sjuksköterskor och barnmorskor i syfte att förbättra vårdkedjan och underlätta för medborgarna.

Motivering

Nu har det gått ca 10 år sedan distriktssköterskor och barnmorskor fick förskrivningsrätt inom vissa områden. Socialstyrelsens uppföljning av distriktssköterskornas förskrivningsrätt visade att förskrivningsrätten hade bidragit till en enklare och effektivare handläggning, till exempel genom att distriktssköterskan fått en bättre överblick för uppkomna läkemedelsproblem. Andra positiva effekter var att andra behandlingsmetoder än läkemedel valts i ökad omfattning eller att man avvaktat läkemedelsbehandling. Framför allt hade den också medfört ett mervärde för patienten i form av bättre omvårdnad.

Ett exempel som är viktigt att se över ur patientperspektiv är klimakterierådgivning. Barnmorskor har kompetens att bistå kvinnor med rådgivning men de har idag inte rätt att skriva ut lågdosöstrogen för lokalbehandling, typ Vagifen. Däremot vid kraftigare besvär där peroral östrogen behandling övervägs är det en fråga som läkare bör avgöra.

Om barnmorskor fick förskrivningsrätt för lågdosöstrogen kunde det avlasta för gynekologerna (läkare) vilket kan öka tillgängligheten och effektiviteten inom vården. Barnmorskor skulle också kunna få förskrivningsrätt vad det gäller abortpiller för att underlätta för kvinnor som vill genomgå en tidig (före 63:e graviditetsdagen) medicinsk abort istället för en kirurgisk skrapning.

Förskrivningsrätten är inte heller konsekvent. Spray som används vid amning kan förskrivas av sjuksköterskor med inte av barnmorskor. Därför behövs en översyn av förskrivningsrätten så att förskrivningsrätt finns hos de personalgrupper som har kompetens och som möter aktuell patientgrupp.

Stockholm den 19 oktober 2006

Gunvor G Ericson (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)