Översyn av huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevård

Motion 2021/22:3859 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar.

2013 infördes krav på samverkansöverenskommelser mellan regioner och kommuner för att minska de problem som det delade huvudmannaskapet leder till. Gränsen mellan de olika huvudmännens ansvar är dock otydlig och vad som anses vara socialtjänst eller hälso- och sjukvård kan vara oklart. Ibland blir det svårt att vara överens om hur an­svaret ska fördelas och människor kommer i kläm och får inte den hjälp de behöver. Tolkningar görs på olika sätt i olika delar av landet, vilket också drabbar den enskilde.

I verksamheter där socialtjänsten möter personer med missbruksproblem har inte kommunerna något hälso- och sjukvårdsansvar, vilket gör att kommunerna endast kan ansvara för sådan behandling som är att betrakta som socialtjänst. Regionen kan i sin tur endast svara för behandling i form av hälso- och sjukvård.

Inte sällan kan en person ha samsjuklighet och får då inte sammanhållen vård, vilket förlänger behandlingstiden. I värsta fall uteblir den helt.

Missbruks- och beroendevården behöver en översyn som utgår från att en huvudman får det fulla ansvaret.

 

 

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)