Översyn av schablonbelopp för traktamente

Motion 2019/20:1384 av Leif Nysmed m.fl. (S)

av Leif Nysmed m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av schablonbelopp för traktamente och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Traktamente är en kostnadsersättning som arbetsgivare kan betala ut till sina anställda för deras ökade levnadsomkostnader under tjänsteresor. Traktamentesersättningen avser kostnader för mat, övernattningsbostad och småutgifter.

Traktamenten kan under vissa förutsättningar betalas ut skattefritt. Det krävs då att den anställde gör tjänsteresor med övernattning till en plats som ligger utanför den vanliga verksamhetsorten. För skattefrihet krävs dessutom att det utbetalda beloppet inte överstiger schablonbeloppen för traktamente som gäller vid inrikes respektive utrikes resor.

Sverige är ett avlångt land och långväga resande och övernattningar under tjänsteförrättningar är vanligt förekommande och ett nödvändigt ont då behoven av arbete på olika orter varierar över tid. Tanken med traktamente är att kompensera för ökade kostnader för kost och logi vid dubbel bosättning. Förbättringarna i regelverket runt traktamentesersättningar har inte följt kostnadsutvecklingen i samhället.

Vi står inför stora investeringar och infrastruktursatsningar. Det befintliga vägnätet, broar, kraftstationer och järnvägsnäten är i behov av akut renovering efter år av eftersatt underhåll. Utöver detta sker alltjämt en urbanisering och behovet av att bygga nya bostäder och renovera de åldrande miljonprogrammen är högaktuellt. Vi är i stort behov av en mobil och flexibel yrkeskår, som kan tänka sig att ligga ute med dubbelt boende/traktamente under veckorna.

Vi ser att kostnaderna för att söka en tillfällig bostad på annan ort har ökat, medan traktamentenas schablonnivå endast har justerats högst oansenligt. Vi behöver öka incitamenten för en ökad rörlighet för att tillgodose de nuvarande och över tid tilltagande behoven. De i dag alltför låga schablonersättningarna för traktamente utgör ett hinder för att effektivt omfördela övertalighet på vissa orter och arbetskraftsbehov i andra delar av Sverige.

Det är alltså så att schablonbeloppen är lågt satta och att det behövs en översyn av gällande lagstiftning. Schablonbeloppen och tremånadersregeln beräknades i början av 1990-talet och gällde från 1994 års taxering. Även om de har följt den allmänna pris­utvecklingen sedan dess kan de i dag framstå som för låga. Eftersom det var över 20 år sedan schablonbeloppen fastställdes är det alltså dags att göra en översyn av beräkningarna.

Leif Nysmed (S)

Björn Petersson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)