Översyn av skatteregler för gränsgångare

Motion 2019/20:2185 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av existerande gränshinder och den dubbelbeskattning som sker av gränsgångare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Personer som är så kallade gränsgångare, till exempel bor i svenska Strömstad men jobbar i norska Halden, måste i enlighet med gränsgångaravtalet själv sköta sina skatteinbetalningar till sin boendekommun. Detta kan vara mycket besvärligt för den enskilde. Inte minst för en person som saknar en jämn månadsinkomst och därmed får svårigheter att beräkna hur mycket skatt han eller hon ska betala in.

För en gränsgångare som bor i Sverige men arbetar i Norge ska arbetsgivaren sedan betala in den norska trygdeavgiften. Arbetstagaren slipper därefter att betala den svenska allmänna pensionsavgiften och har rätt att begära avdrag för trygdeavgiften i den svenska deklarationen. Det är dock högst tveksamt om det är korrekt med nuvarande förfarande där trygdeavgiften betraktas som en avgift och inte en skatt. Gränshinderrådet har lyft att detta kan vara fråga om en dubbelbeskattning som istället bör ge en skatteavräkning.

För den enskilde spelar detta stor roll ekonomiskt. Enligt Gränshinderrådet förlorar till exempel en i norska Halden heltidsarbetande Strömstadsbo med en månadslön på 45000 NOK hela 24000 NOK per år som en konsekvens av dessa regler. Det finns visserligen flera möjliga lösningar på detta, trygdeavgiften skulle till exempel kunna dras av från den svenska beräknade skatten.

Genom Gränshinderrådet pågår arbete med att lösa existerande gränshinder mellan de nordiska länderna, förhindra att nya gränshinder uppstår och effektivisera informationen till privatpersoner och företag. Varje år ingår Sverige ett antal internationella överenskommelser, vilket är positivt, men detta bör ske mer skyndsamt för att underlätta för de individer som i dag hamnar i kläm. Regeringen bör därför verka mer aktivt för att undanröja detta såväl som andra gränshinder kopplade till det nordiska skatteavtalet, för att underlätta rutinerna för skatteinbetalning.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)