Översyn av skattesystemet

Motion 2019/20:642 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)

av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en genomlysning av det svenska skattesystemet med dess olika skattebaser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Punkt fyra i januariöverenskommelsen handlar om att en skattereform ska göras. Det är på tiden. För snart 30 år sedan, i början av 1990-talet, genomfördes det som kom att kallas århundradets skattereform. Reformen karakteriserades av breddade skattebaser och sänkta skattesatser. De grundläggande principerna bakom skattereformen var enkelhet, likformighet och neutralitet i beskattningen. Likformighet innebär att inkomster som är lika stora, oavsett inkomstslag, ska beskattas lika, och neutralitet innebär att hushålls och företags handlingsalternativ inte ska styras av beskattningen.

Sedan reformen genomfördes har dock en lång rad ändringar genomförts. Skatteverket har idag sex olika kolumner för inkomstbeskattning samt olika beskattning av inkomster av kapital. Den statliga inkomstskatten betalas i två olika steg, alltså beskattas inkomster i Sverige på många olika sätt, som är mycket svåra att förstå och nästan omöjliga att ha överblick över. Det av regeringen föreslagna höjda grundavdraget för de med sjuk- och aktivitetsersättning kommer att innebära en ny, sjunde kolumn för inkomstbeskattningen.

Skattesystemet har blivit ett lapptäcke av olika skattesatser, undantag, avdrag och skatteavdrag. Det finns ett behov av en djupgående skatteöversyn, och vi förordar därför en genomlysning av systemet för beskattning av olika skattebaser och också hela


skattesystemet i övrigt. Det är bra att januariöverenskommelsen tar upp detta och riksdagen måste tillse att regeringen genomför förslaget.

Adnan Dibrani (S)

Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)