Översyn av skyddsjakten på varg

Motion 2011/12:MJ314 av Margareta B Kjellin (M)

av Margareta B Kjellin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av skyddsjakten på varg.

Motivering

Det finns och skall finnas plats för de stora rovdjuren att leva i Sverige. Men det är viktigt att rovdjursstammarna utvecklas på ett sådant sätt att inte möjligheterna att bo och verka på landsbygden skadas. Det samlade rovdjurstrycket i Gävleborg är dock i nuläget stort. Detta påverkar fäbobruket och jakten i området.

I augusti 2011 gav regeringen sitt svar på EU-kommissionens motiverade yttrande angående artiklarna 12 och 16 i Europeiska unionens art- och habitatdirektiv. Den viktigaste förändringen är ett tillfälligt uppehåll för licensjakten vintern 2012, den ersätts med en utökad skyddsjakt. Skyddsjakt handlar om att skjuta av specifika skadegörande djur, och då gäller det att agera snabbt. Det krävs även tydliga befogenheter för lokala viltvårdsdelegationer som lägger fram förslag.

Det är av största vikt att det finns en balans mellan rovdjur, bytesdjur och människor i både Gävleborg och övriga Sverige. Det har stor betydelse för näringar som fåruppfödning och fäbodliv, men också för jakt och jaktturism. En kontrollerad vargstam är också viktig för att stävja illegal jakt och inte minst för att invånarna ska känna sig trygga. Det är likaledes betydelsefullt att den lokala viltvårdsdelegationen och länsstyrelsen är lyhörda för behovet av skyddsjakt på varg. För att kvalitetssäkra både licens- och skyddsjakt på varg bör kriterier slås fast med tydliga och korta handläggningstider samt tydliga och lokalt anpassade mål för verksamheten. Rovdjurstrycket i Gävleborg bör minskas och handläggningen av skyddsjakt borde kunna ske snabbare än idag.

Varje år skadas och dödas flera hundar i Gävleborgsområdet av varg. Även katter har rapporterats försvunna. I Gävleborg har sedan årsskiftet 165 vargobservationer bokförts på länsstyrelsens sida ”Rovobs”. Det står utom allt tvivel att vargarna springer på hundskall. Detta är observationer som bör tas på största allvar. En orsak att vargen letar sig till tamdjuren kan vara den stora björnstammen vilket påverkar bytesdjurens antal och det kan misstänkas att bytesdjuren blir för få till det höga rovdjurstrycket.

Det bör ske en snabb hantering och möjlighet att lättare få tillstånd för skyddsjakt.

Stockholm den 3 oktober 2011

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)