Översyn av strandskyddet

Motion 2021/22:2818 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en större översyn av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostadsbristen är stor på många håll och mycket krävs för att minska krånglet. Till exempel är hindren många för att få bygga i närheten av vatten. Det gäller såväl nybygge som ombyggnation och förtätning. Senaste ändringen av strandskyddet innebar tyvärr en skärpning så att det blev ännu svårare att bygga nära vatten, genom att till exempel mark vid småbäckar och viss våtmark även räknas som strand.

Sverige har cirka 42 000 mil stränder längs kust och sjöar och det finns cirka 41000 mil smala vattendrag från en till tio meter breda. Vid stränderna råder idag ett generellt byggförbud och vid smala vattendrag skiljer det sig åt mellan olika län. Det behövs möjligheter att enklare kunna skapa fina boendemiljöer, för att locka nya invånare och även få unga att vilja stanna kvar på landsbygden.

Generellt borde strandskyddet tas bort, framför allt på den mark som redan är avstyckad och bebyggd vid vatten. På övrig strandnära mark bör varje kommun få möjlig­heter att själv avgöra lämpligheten av byggnation. Det finns många tusen mil strand i vårt land, både vid kusterna och vid insjöar, som borde kunna bebyggas utan att man stör allemansrätten eller tar bort allmänhetens möjlighet att komma till vatten och nyttja naturen. Enskilda tomter där strandskydd gäller bör kunna få större möjlighet till undantag från strandskyddet.

För detta krävs en större översyn av strandskyddet som leder till en uppluckring av dagens regelverk

 

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)