Översyn av tillsatser i mat

Motion 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på ett övergripande och seriöst plan, via oberoende och statligt finansierade forskare, utreda tillsatsers effekter – i kombination eller enskilt – i livsmedel samt utifrån resultatet skyndsamt föreslå riksdagen lämpliga åtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en mängd livsmedel tillförs en rad olika tillsatser. Vissa tillsatser kan kanske vara harmlösa åtminstone var för sig, medan andra troligen förtjänar en ökad tillsyn för att tillse att konsumenterna inte riskerar onödiga risker. Särskilt bör den eventuella risken till mixen av tillsatser och de effekter tillsatserna leder till tillsammans med tillsatser från andra livsmedel utredas. Men det bör även utredas ordentligt vilka risker enskilda tillsatser som t ex smakförstärkare eller olika typer av sötningsmedel medför.

För att garantera ett så pass gott resultat som möjligt bör fokus ligga på risk­värdering utifrån de instanser som inkommer med riskbedömningar utifrån rimliga utgångspunkter och utan hänsyn tagen till vad EU rekommenderar eller kräver.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)