Översyn av Trafikskadenämndens reglemente

Motion 2013/14:C394 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av Trafikskadenämndens reglemente.

Motivering

Samtliga som driver trafikförsäkringsverksamhet i Sverige tillsammans med Trafikförsäkringsföreningen ska enligt trafikförsäkringsförordningen (1976:359) bekosta och säkerställa att det finns en skaderegleringsnämnd, det vill säga Trafikskadenämnden. Den är ett effektivt organ för att pröva skaderegleringsärenden. Det är dessutom kostnadsfritt och den skadelidande riskerar inte några rättegångskostnader. Det finns dock skaderegleringsärenden där den skadelidande och försäkringsbolaget kommer överens i skaderegleringen utan att gå till nämnden för att få saken prövad. Så länge som den skadelidandes medicinska invaliditet understiger 10 procent är det inga problem. Däremot stadgar Trafikskadenämndens reglemente att försäkringsbolagen ska inhämta nämndens yttrande när det gäller ersättning för inkomstförlust under invaliditetstid om den medicinska invaliditeten uppgår till minst 10 procent eller förlusten beräknas uppgå till en halv gång basbeloppet. Det finns även andra fall där nämndens yttrande ska inhämtas. Skulle den skadelidande eller för den delen försäkringsbolaget istället välja att direkt gå till domstol behöver inte nämndens yttrande inhämtas.

Det finns skäl att överväga en översyn av Trafikskadenämndens reglemente, ett reglemente som godkänns av regeringen. Idag måste nämligen nämndens yttrande inhämtas även i de fall då parterna, den skadelidande och försäkringstagaren, är överens om ersättningsnivån för den uppstådda skadan. Att i sådana fall tvingas inhämta nämndens uppfattning är i grunden en onödig procedur. Därtill riskerar utfallet få obilliga konsekvenser för den skadelidande parten i det fallet nämnden föreslår ett lägre ersättningsbelopp än det parterna kommit överens om. Försäkringsgivaren jämkar typiskt sett nämligen beloppsnivån till den av nämnden föreslagna, även i de fall försäkringsgivaren och den skadelidande sedan tidigare varit överens om en annan högre ersättningsnivå. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 24 september 2013

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)