Översyn av Transportstyrelsens sanktionsavgifter

Motion 2014/15:1224 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket kring vem som hålls ansvarig vid överträdelser av reglerna om kör- och vilotider.

Motivering

Idag helt fri från ansvar för överträdelser som upptäcks vid företagskontroll. Även om företaget har planerat verksamhet åt föraren med hänsyn till alla regler, är det ändå föraren som ytterst måste följa gällande lagstiftning. Arbetsgivaren kan enbart i efterhand, när denne får kännedom om bristerna, vidta åtgärder.

För att undvika att den ojämlika konkurrenssituation som idag råder mellan transportföretag med verksamhet i olika länder cementeras behöver de svenska reglerna ses över. För att skapa incitament även för förarna att följa de regler som finns om kör- och vilotider bör även förarna få ta ansvar vid överträdelser av reglerna på så sätt att Transportstyrelsen bör ges möjlighet att besluta att ålägga en del av sanktionsavgifterna på förarna. Uteblir en förändring kommer det i förlängningen innebära att svenska arbetstillfällen och svenska skatteintäkter går förlorade. 

.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)