Översyn av vägnätet i hela landet

Motion 2020/21:2851 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en översyn av vägnätet för att utjämna skillnaderna i landet och förbättra vägnätet för en bättre miljö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ett starkt samband mellan vägsträckors ytojämnhet och försämrad trafiksäker­het. Ett ojämnt underlag innebär sämre kontakt mellan väg och däck, vilket resulterar i ett försämrat grepp. Risken för en singelolycka ökar kraftigt på ojämna vägar och det finns statistiskt säkerhetsställda samband som visar att olyckskvoten ökar i takt med ökande ytojämnhet. Effekten på trafiksäkerheten blir som mest allvarlig i kombi­nation med halt väglag, och utöver trafiksäkerhetsaspekterna leder en ojämn vägyta till ökat buller, minskad komfort, förslitningar på fordon, sämre avrinning samt försämrad vinterväghållning. Studier visar också att jämna och kontinuerligt underhållna vägar minskar utsläppen av växthusgaser över en livscykel.

Undersökningen visar att kvaliteten är förhållandevis hög på Sveriges Europa- och riksvägar. Samtidigt synliggörs återigen en betydande skillnad i vägkvalitet mellan norr och söder med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslänen. De tre nordligaste länen, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland, har Sveriges sämsta vägar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)