Påskynda utbyggnaden av E18

Motion 2017/18:518 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att skynda på utbyggnaden av E18 mellan Västerås och Köping och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E18 ingår i det nationella stamvägnätet och är en del av den nordiska triangeln som binder samman Köpenhamn–Oslo–Stockholm–Helsingfors. Kring städer och på vissa sträckor på landsbygden är det bitvis motorväg och i övrigt består E18 av landsväg och motortrafikled.

Efter det att sträckorna Västerås–Västjädra och Sagån–Enköping byggts om till motorväg återstår nu bara Köping–Västjädra för att få motorväg hela vägen från Örebro till Stockholm. Syftet med att bygga om sträckan till motorväg är att förbättra förutsättningarna för den regionala utvecklingen och öka framkomligheten på vägen.

Trafikverket har tagit fram en förstudie för E18 mellan Köping och Västjädra (cirka 25 km). Om vägen byggs ut till motorväg skulle det innebära förbättringar för miljön samtidigt som olycksriskerna kraftigt skulle minska.

På grund av den intensiva person- och lastbilstrafiken är den nuvarande vägen ofta drabbad av olyckor och långa stopp i trafiken. Stoppen bidrar till att trafiken måste ledas om till mindre vägar. Särskilt Köping drabbas av omledningen då E18-trafiken tvingas in på gator som är dimensionerade för lokal trafik. Mot bakgrund av ovanstående är det en allvarlig brist att en uppgradering av E18 till motorväg på sträckan Köping–Västjädra inte ännu är gjord.

Ska Västerås, Köping och Mälardalen utvecklas så måste vi fortsätta att satsa på att bli det infrastrukturnav som Västmanland har potential att bli. En utbyggnad av E18 är en av de viktigaste infrastruktursatsningar som bör göras i Västmanland och vi anser därför att det bör övervägas inför nästa nationella plan.

Åsa Coenraads (M)

Jessika Roswall (M)

Jessica Polfjärd (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)