Pendlingsmöjligheter mellan Örebro och Stockholm

Motion 2006/07:T386 av Johan Pehrson (fp)

av Johan Pehrson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrade pendlingsmöjligheter mellan Örebro och Stockholm.

Motivering

Infrastruktur är en viktig förutsättning för ökad tillväxt eftersom bra kommunikationer skapar möjlighet för mänskliga möten. Kommunikationer är således av avgörande betydelse för en regions utveckling. Riksdagen har också beslutat om en både effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning både för näringslivet och för medborgarna.

Mälardalsregionen har expanderat kraftigt de senaste åren. En av anledningarna till det är säkerligen de förbättrade kommunikationerna inom regionen och till Stockholm som Svealandsbanan (över Eskilstuna) och Mälarbanan (över Västerås) bidragit till. När beslut om banbyggena blev klara satte kommunerna däromkring i gång med omfattande åtaganden för att förverkliga de nya bansträckningarna. Resultatet blev över förväntan, och få hade kunnat förutspå omfattningen av den pendlingskultur som uppstått efter det att banorna byggts. Många människor har kunnat välja att bosätta sig och arbeta i olika kommuner längs banan. Pendlingsavstånden har därmed minskat rejält, och i dag är det inte ovanligt att människor arbetar i Stockholm men bor i en stad 10–15 mil från huvudstaden.

Sedan banorna blivit klara har dock västra Mälardalen, dvs. Örebro län, tappat i effektiv tågförbindelse till och från Stockholm och de snabba förbindelserna har blivit färre än tidigare. Många sträckor har dragits in, t.ex. direkttågen mellan Örebro och Arlanda, och flera restider har förlängts på grund av sämre tåg och flera byten.

För många människor är direktförbindelserna med Stockholm och andra delar av Mälardalen oerhört viktiga. När banorna byggdes kunde människor fatta långsiktiga beslut gällande arbete och bostad med utgångspunkten att kommunikationerna förbättrats. Många människor har byggt sin vardag kring arbetspendlingen, och om förutsättningarna försämras och familjer inte längre kan kombinera arbetsliv med familjeliv, kan de tvingas att flytta. Det skulle få stora konsekvenser för Örebro men också för Sverige i övrigt, eftersom Örebro varit en tillväxtmotor i Mälardalen. Därför är det viktigt att pendlingsmöjligheterna mellan Örebro och Stockholm förbättras.

Stockholm den 31 oktober 2006

Johan Pehrson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)